Marketing

Zkratka předmětu KOD/DMAR
Název předmětu Marketing
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/DMAR
Název Marketing
Akreditováno/Kredity Ano/11
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti marketingu a orientovat studenty na rychle se měnící trhy, přizpůsobení marketingového řízení a strategií novým globalizačním a hyperkonkurenčním trendům k využití tržních příležitostí. Předmět je dvousemestrální.Požadavky na studenta

Podmínkou zápočtu je předložení písemné práce zadané přednášejícím při zapsání předmětu.

Obsah

Obsah předmětu:

1. Marketing - význam marketingu, marketingové koncepce, marketing v praxi, orientace společnosti na trh, úkoly marketingového managementu, přístupy marketingovému mixu.
2. Sběr informací, marketingový výzkum - součásti moderního informačního systému, interní data, marketingové zpravodajství, analýza mikroprostředí a makroprostředí, předpovídání a měření poptávky, proces marketingového výzkumu.
3. Budování vztahů se zákazníky, analýza spotřebitelských trhů, LÝZA B2B VZTAHŮ - budování hodnoty, spokojenosti a věrnosti zákazníků, řízení vztahů se zákazníky, databáze zákazníků, databázový marketing, faktory spotřebitelského chování, proces kupního rozhodování, teorie behaviorálního rozhodování, účastníci B2B nákupního procesu, proces nákupu, stádia nákupního procesu, řízení vztahů s B2B zákazníky.
4. Budování silných značek- tvorba a budování hodnoty značky, měření hodnoty značky, řízení hodnoty značky, strategie značky, hodnota zákazníka, positioning značky.
5.Tvorba strategie výrobků a řízení služeb - klasifikace výrobků, diferenciace výrobků a služeb, design, vztahy mezi výrobky a službami, kvalita, obaly, etikety, záruky a garance, povaha a kategorie služeb, řízení kvality služeb.
6. Příprava cenových strategií- pochopení princingu, stanovení ceny, úpravy cen, cenové změny, reakce na cenové změny konkurence.
7. Integrované marketingové kanály - marketingové kanály a hodnotové sítě, role marketingových kanálů, rozhodování o struktuře a řízení marketingových kanálů, integrace kanálů a systémy, maloobchod, velkoobchod.
8. Integrovaná marketingová komunikace - integrovaná marketingová komunikace, efektivní komunikace, rozhodování o komunikačním mixu, reklama, podpora prodeje, public relations, nové trendy v marketingové komunikaci.
9. Osobní komunikace - přímý marketing, interaktivní marketing, sociální média, virální marketing, názoroví vůdci, osobní prodej, tvorba a řízení prodejních sil.
10. Holistická marketingová organizace - trendy v marketingové praxi, interní marketing, společensky odpovědný marketing, implementace marketingu a jeho kontrola.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: prof. Ing. Ľudmila Nagyová, Ph.D.
Literatura
 • Janouch, V. Internetový marketing. Brno: Computer Press, 2014.
 • Kotler, P., Jain, D. C:, Maesincee, S. Marketing v pohybu. Praha: Management Press, 2007. ISBN 8072611614.
 • Kolektiv autorů. Online marketing. Elektronická kniha, 2015. ISBN 978-80-251-415-7.
 • Westergaard, N. Brand Now: How to stand out in a Crowded, Distracted World. New Jersey: John Willey and Sons., 2012. ISBN 978-0814439227.
 • Kotler, P. B2B Branch Marketing. Springel-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH a Co., 2010. ISBN 9783642064708.
 • Hawkins, D., Mothersbaugh, D. Consumer Behavior: Building Marketing Strategy. New York: McGraw Hill Education, 2012. ISBN 978-0077645557.
 • Kotler, P. Ingredient Branding. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg, 2010. ISBN 9783642042133.
 • Pulizzi, J. Killing Marketing: How Innovate Businesses Are turning Marketing Cost Info Profit. New York: McGraw Hill Education, 2017. ISBN 978-1-26-002643-6.
 • Keller, K. L., & Kotler, P. Marketing management. Pearson, 2016.
 • Kotler, P., Armstrong, G. Principles of Marketing. Upper Saddle River, 2010.
 • Meerman Scott, D. The New Rules of Marketing and PR. 5th edition. New Jersay: John Wiley and Sons, 2015. ISBN 978-1119070481.
 • Wstkinson, M. The Ten Princeples Behind Great Customer Experiences. New Jersey, FT Press, 2013. ISBN 978-0273775089.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF