Doprava v cestovním ruchu

Zkratka předmětu KOD/DCR
Název předmětu Doprava v cestovním ruchu
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/DCR
Název Doprava v cestovním ruchu
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/KDCR
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozšířit znalosti z problematiky oběhových a přepravních procesů, vnitrostátní a zahraniční dopravy a z koncepční práce v organizacích dopravy. Rozvoj a formování dopravního sektoru. Analýza dopravního sektoru a vazby na okolí. Vztahy mezi dopravními obory, systémy osobní dopravy. Stav a rozhodující parametry dopravní infrastruktury ČR. Náklady sektoru dopravy. Náklady infrastruktury a problém jejich úhrady. Dopravní projekty, jejich účinky, měření a hodnocení. Ocenění specifických efektů dopravní infrastruktury. Dopravní politika a regulace sektoru dopravy. Energetické aspekty dopravní politiky. Ekologické aspekty dopravní politiky, dopravní nehodovost. Dopravní politika EU, harmonizace podmínek pro činnost jednotlivých dopravních oborů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní a tvůrčí práce v seminářích (plnění zadaných aktivit, příkladů a případových studií), vystoupení s prezentací zvoleného tématu na semináři a jeho zpracování v náležité formě.
Požadavky ke zkoušce:
Úspěšné složení písemné části zkoušky, přirozená orientace v problému a jeho pochopení při ústní zkoušce.

Obsah

Přednášky:
1. Význam a postavení dopravy v národohospodářském komplexu, historie vývoje dopravy. Vnitřní členění dopravy.
2. Cestovní ruch a jeho vazby k dopravě. Vědní disciplíny zabývající se dopravou.
3. Základní terminologie v dopravě, historie vzniku dopravy.
4. Členění dopravy a uplatnění jejich druhů v cestovním ruchu.
5. Dopravní sítě a jejich vývoj s ohledem na cestovní ruch.
6. Podnikání v dopravě, marketing v dopravě, přepravní podmínky a tarify, dopravní podnik.
7. Silniční doprava - významná složka cestovního ruchu, silniční síť v ČR a Evropě, silniční poplatky ve vybraných státech Evropy, pravidelná a nepravidelná přeprava osob.
8. Dopravní dokumentace a mezinárodní předpisy v silniční přepravě.Operativní řízení automobilové dopravy.Dispečerské řízení v dopravě.
9. Kalkulace cen v autokarové dopravě. Trasování v autokarové dopravě.
10. Železniční přeprava osob, význam železnice v cestovním ruchu, železniční síť v ČR a Evropě, terminologie.
11. Trasování v železniční dopravě, vybavení železnice, reservační systémy, dopravní dokumenty, výpočet jízdného, grafikon vlakové dopravy.
12. Letecká doprava - význam a postavení v národním hospodářství a v cestovním ruchu, druhy letů, letiště, terminály, přeprava cestujících, tarify.Letové řády, jízdní dokumenty, rezervační systémy.
13. Lodní přeprava osob, její využití v cestovním ruchu, říční, námořní plavba, trajekty.
14. Doprava a životní prostředí.

Cvičení:
1. Dopravní politika.
2. Logistika v osobní dopravě. Státní fond dopravní infrastruktury.
3. Silniční přeprava. Klasifikace autokarů. Dopravní sektor.
4. Dopravní procesy v silniční dopravě. Volba dopravního prostředku cestujícím.
5. Železniční přeprava. Využití v CR.
6. Dopravní procesy v železniční dopravě.
7. Letecká přeprava. Mezinárodní instituce v letecké dopravě.
8. Dopravní procesy v letecké dopravě. Letiště. Vytěžovací management v letecké dopravě.
9. Vodní přeprava. Využití pro CR.
10. Dopravní procesy ve vodní dopravě.
11. MHD a integrovaná doprava.
12. Nekonvenční a ostatní doprava.
13. Informační systémy. Navigační systémy. Bezpečnostní systémy na komunikacích.
14. Bezpečnost v dopravě.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Základy cestovního ruchu nebo Cestovní ruch 1 a Služby 1 a 2 nebo Služby v cestovním ruchu jsou podmíněny.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům dopravy aplikované na cestovní ruch, jsou schopni porovnávat různé druhy dopravy, zpracovat itinerář cesty, kalkulovat dopravu, rozvíjejí kompetence v dopravní gramotnosti.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Petr Janeček, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Petr Janeček, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Petr Janeček, Ph.D.
Literatura
 • Gross, S., Klemmer, L. (2014). Introduction to the tourism transport. Wallingford: CABI.
 • Zelený, L. a kol. (2017). Osobní doprava. Praha: C. H. Beck.
 • Farková, B., Kunašová, E. (2014). Technika zahraničních zájezdů. Praha, Idea Servis.
 • Gašparík, J., Kolář, J. (2017). Železniční doprava: technologie, řízení, grafikony a dalších 100 zajímavostí. Praha: Grada Publishing.
 • Brinke, J. (1999). Úvod do geografie dopravy. 2. přepracované vydání. Učební texty vysokých škol, UK, Praha, 107 s. Praha: Karolinum.
 • Přibyl, P.,Janota,A., Spalek,J. (2008). Analýza a řízení rizik v dopravě. Praha: BEN.
 • Zurynek, J.,Zelený, L., Mervart, M. (2008). Dopravní procesy v cestovním ruchu. Praha: ASPI.
 • Eisler, J. (1994). Ekonomika podniku dopravy. Praha: VŠE.
 • Mirvald, S. (2000). Geografie dopravy. Plzeň: ZČU.
 • Přibyl,P., Sviták,P. (2001). Inteligentní dopravní systémy. Praha: BEN.
 • Zelený, P. (1994). Rozvoj dopravy ve světě. Praha: VŠE 1994.
 • Kunašová E. (2001). Technika zahraničních zájezdů. Praha: Idea servis.
 • Duval, D.T. (2007). Tourism and Transport. Clevedon Hhall.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), E-learning, Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta, Test

Stáhnout jako PDF