Aspekty mezinárodního podnikání

Zkratka předmětu KOD/AMP
Název předmětu Aspekty mezinárodního podnikání
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/AMP
Název Aspekty mezinárodního podnikání
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem kurzu je představit mezinárodní kontext uskutečňování mezinárodních aktivit, doplnit dosavadní znalosti studentů z oblasti managementu podniku a obchodu a vytvořit základ pro studium dalších předmětů zaměřených na mezinárodní podnikatelské prostředí.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a ústní prezentace seminární práce. Zpracování drobných úkolů. Aktivní účast na semináři. Stoprocentní docházka na seminář.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti absolvují písemný test znalostí problematiky probrané v rámci přednášek a cvičení a problematiky obsažené v předepsané literatuře. Podmínkou absolvování testu je 60% úspěšnost, následuje ústní zkouška.

Obsah

Témata přednášek:
1. Koncepty a teorie v mezinárodním podnikání
2. Prostředí mezinárodního podnikání
3. Rozhodování o mezinárodním podnikání
4. Mezinárodní strategie
5. Internacionalizace podnikatelských aktivit
6. Organizační struktura nadnárodních firem
7. Role a úloha pobočky
8. Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí
9. Finanční aspekty mezinárodního podnikání
10. Mezinárodní aliance
11. MSP na mezinárodních trzích

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Student má znalosti z oblasti mezinárodního podnikání a realizace mezinárodních podnikatelských aktivit.

Získané způsobilosti

Student má znalost prostředí mezinárodního podnikání, je schopen připravit rozšíření podnikatelských aktivit do zahraničí a řídit zahraniční aktivity podniku.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Lucie Tichá, Ph.D.
Literatura
  • Hill, C.W.L. (2011). International Business: Competing in the Global Marketplace. New York: McGraw-Hill.
  • Meixnerová, L., Zapletalová, Š., Stefanovová, Z. (2017). Mezinárodní podnikání. Vybrané strategické, manažerské a finanční aspekty. Praha: C.H.Beck.
  • Zapletalová, Š. (2015). Podnikání malých a středních podniků na mezinárodních trzích. Praha: Ekopress.
  • Meyer, K., & Peng, M. W. (2016). International business. Cengage Learning.
  • Shenkar, O., & Luo, Y. (2008). International Business. John Wiley & Sons.
  • Dunning, J. H. (2012). International Production and the Multinational Enterprise (RLE International Business). Routledge.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF