Katedra obchodu, cestovního ruchu a jazyků

Vzdělávání

Cílem katedry je poskytnout studentům znalosti, praktické dovednosti a rozvinout jejich myšlení, a to nejlépe takovou formou, která je atraktivní a povede k posílení pozitivního vztahu ke studovanému oboru. 

Další náplní katedry je zajištění veškeré jazykové výuky pro studenty všech oborů a ročníků Ekonomické fakulty. Výuka je nabízena pro jazyky anglický, německý, ruský, francouzský, italský a španělský. Katedra poskytuje další služby (překlady, korektury textů, přípravy programů v cizích jazycích, ...) podle potřeb EF.

Veškerá výuka je poskytována na mírně nebo středně pokročilé úrovni, tak aby studenti mohli navázat na základy ze středních škol. Program jazykových kurzů odpovídá mezinárodním úrovním podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a studenti získávají po absolvování kurzů doklady o své jazykové způsobilosti. Doklady mohou využít pro studium na partnerských univerzitách v průběhu studia na EF nebo později při ucházení o zaměstnání u firem.

Před zahájením studia jazyků si mohou studenti otestovat své znalosti pomocí ukázkových „vstupních testů“ uvedených pro každý jazyk.

Katedra jazyků je členem České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách - CASAJC  (anglicky CASALC - Czech And Slovak Association of Language Centers)

Katedra obchodu, cestovního ruchu a jazyků odborně garantuje bakalářský studijní program Cestovní ruch v prezenční i kombinované formě studia.

Dále katedra garantuje studijní obor Obchodní podnikání v prezenční i kombinované formě studia. Tento studijní obor nabízíme v bakalářském stupni ve specializacích obchod a cestovní ruch. V magisterském stupni je hlubší profilace studenta umožněna v rámci specializačních projektů, studenti si volitelně mohou navíc vybrat státní zkoušku z cestovního ruchu. Do tohoto studijního oboru již nelze přijímat nové studenty.

Aktuální informace:

Věda a výzkum

Vědeckovýzkumná činnost katedry je směrována do oblastí spojených s obchodem, marketingem a cestovním ruchem. Každoročně například spolupořádáme konference TourConf/TourWork a Inproforum, které jsou těmto tématům věnovány. Výzkum v těchto oblastech je zaměřen zejména na následující konkrétní oblasti:

 • Výzkum spotřebitelských trhů a jejich chování (trendy, uvádění inovací na spotřebitelské trhy, značky, sociální média, aplikovaný marketingový výzkum a marketing v oblastech obchodu a cestovního ruchu)
 • Systémy pro podporu marketingového rozhodování a manažerské simulátory (data mining, simulační modely - multiagentní přístupy, systémová dynamika)
 • Obchod s potravinami (dodavatelské řetězce, bio produkce, fair trade)
 • Mezinárodní obchod (risk management v mezinárodním obchodě, doprava v mezinárodním obchodě)
 • Udržitelný cestovní ruch (destinační management a marketing, strategické dokumenty v cestovním ruchu)
 • Podnikání v cestovním ruchu

Podstatnou součástí činnosti katedry je i aplikovaný výzkum pro firmy v regionu, například v rámci zakázkového marketingového výzkumu a poradenství, a transfer znalostí do praxe.

Aktuální publikace ke stažení zdarma:

 

Vybrané, na katedře realizované projekty:

 • Výzkum profilu návštěvníků Českých Budějovic, aplikovaný výzkum (2016)
 • GA JU 053/2016/S Inovační management a konkurenceschopnost malých a středních podniků (2016-2018)
 • IMPACT - Investigating Merit Pay Across Countries and Territories, sběr dat za ČR v rámci mezinárodního výzkumného projektu vlivu finančních incentiv na spokojenost a výkonnost zaměstnanců (2016)
 • Výzkum profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až prosinci 2015, aplikovaný výzkum (2015)
 • Stanovení jednotné metodiky sběru dat pro sledování návštěvnosti turistických cílů, aplikovaný výzkum pro agenturu CzechTourism (2015)
 • Výzkum profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014, aplikovaný výzkum (2014)
 • Telefonické dotazování turistických informačních center v Jihočeském kraji, aplikovaný výzkum (2014)
 • GA JU 79/2013/S Modely řízení malých a středních podniků, výzkum krizí v podnicích, tvorba simulačních modelů pro pochopení příčin a průběhu krizí v rámci růstu malých a středních podniků (2013-2015)
 • GA JU 019/2013/S Determinanty trhu bioprodukce (Jihočeský kraj) (2013-2015)
 • Dlouhodobá spolupráce s firmou E.ON, aplikovaný výzkum (od 2012)
 • JčK SD/OKPP/229/11 Analýza potřeb obyvatel a návštěvníků Jihočeského kraje v oblasti kultury (2011)
 • GAČR P403/09/P053 Typologie vztahu turistů k atributům prostředí na příkladu vodní komponenty krajiny (2009-2010)
 • JčK SD/OEZI/452/10 Rozšíření nabídky produktů CR Jihočeského kraje o atraktivity technického dědictví na Hlubocku a Vltavotýnsku (2009)
 • MŠMT MSM 6007665806 „Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním“, dílčí část „Marketingové nástroje podpory regionálních trhů“ (2008 - 2010)
 • JčK 13-01-037/09 Jihočeská trasa průmyslovým dědictvím (2007)
 • MMR WB-07-04 Technické památky v produktech cestovního ruchu (2004-2005)

Spolupráce

Katedra dlouhodobě spolupracuje například s Fairtrade Česko a SlovenskoPotravinářskou komorou ČRDružstevní asociací ČRAsociací českých cestovních kanceláří a agenturAsociací hotelů a restaurací, Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, Společností vědeckých expertů cestovního ruchu, ICC a řadou institucí a firem v regionu (např. E.ONZeelandiaTany, hotely Zvon, Clarion a Budweis, město České Budějovice, místní akční skupiny a neziskové organizace atd.).

Spolupracujeme také s dalšími vysokými školami v ČR i v zahraničí, zmínit lze například College of Business, Victoria University, Melbourne, Austrálie, Armstrong State University, Savannah, USA, Faculty of Business, Hong Kong Polytechnic UniversityFakultu ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre nebo Faculty of Tourism Studies - TURISTICA, University of Primorska, Portorož, Slovinsko.

English info

About the Department of Trade and Tourism