Informace k zápisu povinných "P" (VTEFA, AJ1/KAJ1) a povinně volitelných "PV" (NJ1, RJ1, FJ1, SJ1) jazyků

  • P a PV jazyky si studenti mohou zapsat až po splnění VSTUPNÍCH TESTŮ.
  • Termíny vstupních testů jsou stanoveny v průběhu přípravného týdne a jsou uvedeny v harmonogramu přípravného týdne - neabsolvovující opak.kurz SŠ z matem. - absolovující opak.kurz SŠ z matem.
  • Ke vstupním testům v přípravném týdnu se dostaví studenti, kteří si své znalosti ověří na ukázkových testech uvedených na webových stránkách KJE a tyto znalosti budou odpovídat požadované úrovni.
  • Povinný předmět Vstupní test pro anglický jazyk – VTEFA -  je předmětem bez kreditů a v případě účasti v přípravném týdnu bude automaticky zanesen do STAGu. Vstupní testy pro ostatní PV jazyky nejsou předmětem, mají ale doporučující charakter a bez splnění těchto testů není možná účast v PV jazykových předmětech.
  • V případě účasti na vstupních testech a nesplnění požadované procentuální úrovně (60%) jsou v průběhu zimního semestru vypsány dva opravné termíny.
  • Studenti, kteří test splní, se zapíší do rozvrhových akcí podle svých oborů.
  • Pro doplnění znalostí v jakémkoli jazyce si mohou studenti zapsat výběrové předměty C podle své úrovně (pro anglický jazyk AJA21 a AJA22).
  • Do výuky P a PV předmětů mohou studenti vstoupit později v průběhu studia.
  • Studenti, kteří již získali jazykový certifikát (s mezinárodní platností) na minimální úrovni B1 před zahájením studia na EF si na základě ověření těchto dokladů u vedoucí katedry v přípravném týdnu nebo během prvních dvou týdnů ZS zapíší P (VTEFA, AJ1/KAJ1) a PV (NJ1, RJ1, FJ1, SJ1) předměty do těchto předmětů získají zápočty.