Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky

Katedra ekonomiky jako jedna ze součástí Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích poskytuje studentům nezbytný teoretický základ ekonomických znalostí. V oblasti pedagogické je katedra na jedné straně orientována na výuku teoretických základů pro aplikované ekonomické disciplíny a na druhé se zaměřuje na výuku aplikovaných ekonomických předmětů.  Mezi hlavní vyučované předměty v oblasti teoretických patří makroekonomie, mikroekonomie, hospodářská politika či ekonomika podniku. V oblasti aplikovaných ekonomických předmětů jsou hlavními vyučovanými předměty manažerská ekonomika, projektování investic, oceňování podniku, mzdové soustavy a další. Při výuce jsou využívány moderní nástroje podpory výuky, jako jsou audiovizuální podpory či grafické a matematické modely. Výuka je často doplňována přednáškami externích odborníků z praxe.

Ve vědecké oblasti se výzkum katedry orientuje na následující problematiky: ekonomická a produkční analýza podniků či regionů, měření efektivity využívaných výrobních faktorů, regionální disparity aktivit drobných podnikatelů, finanční řízení podniku s orientací na řízení nákladů a finanční situaci podniku, trh práce v kontextu regionálním a průřezovém, ekonomiku dopravy a dopravní obslužnosti, dopravní kongesce a ekonomiku bezpečnosti státu. Uvedené témata se odráží v návrzích a řešeních domácích či mezinárodních grantů. Výsledky vědecké činnosti jsou publikovány v monografiích, ve vědeckých časopisech a sbornících a jsou rovněž prezentovány na domácích i mezinárodních konferencích.

Katedra ekonomiky při realizaci svých pedagogických i vědecko-výzkumných aktivit spolupracuje s univerzitami doma (VŠE v Praze, EkF VŠB TU v Ostravě, ČZU v Praze, ČVUT v Praze, Mendelu v Brně,….) i v zahraničí (EU v Bratislavě, SPU v Nitře, BOKU ve Vídni, Universität Passau, Universität J.Kepllera v Linzi, Armstrong State University Georgia….), stejně jako s představiteli a zástupci podnikatelské sféry i veřejného sektoru.