Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky

 

 

Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky se zaměřuje na výuku teoretických ekonomických disciplín a  aplikovaných ekonomických předmětů.  Mezi hlavní vyučované předměty z oblasti teoretických patří makroekonomie, mikroekonomie, hospodářská politika či ekonomika podniku. V oblasti aplikovaných ekonomických předmětů jsou hlavními vyučovanými předměty manažerská ekonomika, projektování investic, oceňování podniku, mzdové soustavy, ekonomika a řízení služeb a další.

Ve vědecké oblasti se výzkum katedry orientuje na následující problematiku: cirkulární ekonomika, udržitelný rozvoj, ekonomická a produkční analýza podniků či regionů, měření efektivity využívaných výrobních faktorů, regionální disparity aktivit podnikatelů, finanční řízení podniku s orientací na řízení nákladů a finanční situaci podniku, trh práce v kontextu regionálním a průřezovém, ekonomika dopravy a dopravní obslužnosti, dopravní kongesce a ekonomika bezpečnosti státu. 

Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky při realizaci svých pedagogických i vědecko-výzkumných aktivit spolupracuje s univerzitami doma (VŠE v Praze, EkF VŠB TU v Ostravě, ČZU v Praze, ČVUT v Praze, MENDELU v Brně, UHK, UTB ve Zlíně, TUL, Univerzita Pardubice a další) i v zahraničí (EU v Bratislavě, SPU v Nitře, BOKU ve Vídni, Universität Passau, Johannes Kepler Universität v Linci, Armstrong State University Georgia….), stejně jako s představiteli a zástupci podnikatelské sféry i veřejného sektoru, kteří vstupují do výuky i do vědecko-výzkumných aktivit.

                                                   

                   EF2.jpg                               

   

 Aktuálně řešené projekty, např.:

 Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů

ŘešitelKontakt

Ekonomická fakulta JU v Č.  Budějovicích

Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky

Studentská 13

370 05 České Budějovice

e-mail: ppeclova@ef.jcu.cz