Mathematical Principles in Informatics

Zkratka předmětu KMI/YMAT3
Název předmětu Mathematical Principles in Informatics
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/YMAT3
Název Mathematical Principles in Informatics
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/MAT3A
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je doplnění matematických základů nezbytných pro studium na magisterském stupni tohoto studijního oboru. Konkrétně jde o vybrané kapitoly z matematické logiky, teorie čísel, aroximaci a pravděpodobnosti.

Požadavky na studenta

Aktivní účast a 100% docházka na cvičení.
Vypracování a odevzdání zadaných referátů.
Napsání písemné části zkoušky (6 problémů) alespoň na 50%. Projití ústní zkoušky.

Obsah

Tematické celky:
1. Výroková logika.
2. Boolovská algebra
3. Veenovy diagramy
4. Binární číselná soustava
5. Obecné číselné soustavy
6. Euklidův algoritmus, dělitelnost
7. Modulární počet, čínská zbytková věta
8. Moderní metody šifrování, RSA
9. Základy numerické matematiky
10. Interpolační a aproximační metody
11. Základy diskrétní pravděpodobnosti
12. Bayesova věta a podmíněná pravděpodobnost
13. Vybrané kapitoly z aplikované matematiky

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základní znalosti matematky na bakalářské úrovni.

Získané způsobilosti

Student je schopný aplikovat poznatky z logiky, teorie čísel, aproximace a pravděpodobnostní modely na řešení konkrétních úloh s praktickým dosahem.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D., PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Přednášející: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Cvičící: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • Tlustý, P.:. Algebra I. České Budějovice, PF JU, 1994.
  • Rosen, K., H. Discrete Mathematics and Its Applications. New York: McGraw-Hill, 1988.
  • MEJLBRO, L. Introduction to Probability. Ventus Publishing Aps, 2009. ISBN 978-87-7681-515-8.
  • JANACEK, G. J. and M. L. CLOSE. Mathematics for Computer Scientists. Ventus Publishing Aps, 2011. ISBN 978-87-7681-524-0.
  • ANTOCH, J.;HLUBINKA D.; SAXL, I. Pravděpodobnost a statistika na střední škole: sborník prací didaktického semináře pořádaného Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2003/2004. Praha: Matfyzpress, 2005. ISBN 80-86732-23-1.
  • Anděl, J. Základy matematické statistiky. Praha : Matfyzpress, 2005.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF