Mathematics 2

Zkratka předmětu KMI/YMAII
Název předmětu Mathematics 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/YMAII
Název Mathematics 2
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/MAIIA
Vyloučené předměty KMI/MATII, KMI/M2
Podmiňující KMI/CM1, KMI/KMATA, KMI/KMATI, KMI/MATI, KMI/MATIA, KMI/M1, KMI/M1A, KMI/YMATI
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Druhá část základního kurzu inženýrské matematiky. Je zaměřena na základy diferenciálního a integrálního počtu jedné reálné proměnné, diferenciálního počtu více proměnných. Důraz je kladen na aplikace v ekonomii. Kurz se vyučuje v anglickém jazyce.

Požadavky na studenta

- aktivní účast na cvičeních (100%)
- postupné plnění všech úkolů v Moodlu ve stanovených termínech,
- úspěšné absolvování zápočtových testů (alespoň 70%), během semestru probíhá 6 testů s 2 otevřenými otázkami, časová dotace 12 minut, výsledná úspěšnost je průměr z 3 nejlepších výsledků za semestr,
- složení kombinované zkoušky - část písemná (více než 50%), 4 otevřené otázky, časová dotace 60 minut a navazující ústní část (více než 50%)

Obsah

1 - Limita a spojitost funkce;
2 - Derivace, diferenciál;
3 - Technika derivování;
4 - Aplikace derivace prvního řádu;
5 - Derivace vyšších řádů a jejich aplikace;
6 - Neurčitý integrál, technika integrování, diferenciální rovnice;
7 - Určitý integrál a jeho aplikace;
8. - Funkce více reálných proměnných;
9 - Parciální derivace, diferenciál;
10 - Lokální extrémy funkcí více proměnných;
11 - Vázané a absolutní extrémy 2 proměnných a jejich aplikace;
12 - Užití software MAPLE V v lineární algebře;
13 - Užití software MAPLE V v matematické analýze;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Matematika I (MATI, MATIA).

Získané způsobilosti

Student chápe fundamentální pojmy diferenciálního a integrálního počtu. Předvádí základní techniky derivování a integrování a jejich aplikace. Řeší optimalizační úlohy. Ovládá matematický software MAPLE. Studenti plní všechny povinnosti v anglickém jazyce.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D.
 • Přednášející: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
 • Cvičící: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
 • Nýdl. V. et al. Matematický seminář pro ekonomy - Mathematical Seminar for Economists. České Budějovice, 2008.
 • Nýdl, V., Lexová, R. Matematika (Část 1 - matematické struktury). skriptum ZF JU, ČB, 1996.
 • NÝDL, V., KLUFOVÁ, R. Matematika (Část 2 - Matematická analýza). Č. Budějovice: ZF JU, 1998.
 • Nýdl a kol. Matematika I - Mathematics I (Cvičení - Seminar). Č. Budějovice: EF JU, 2007.
 • Nýdl a kol. Matematika II - Mathematics II. Cvičení - Seminar. Č.Budějovice: EF JU, 2007.
 • BUDNICK, F. S. Applied Mathematics for Business, Economics and the Social Sciences.
 • https://openstax.org/details/books/calculus-volume-1
 • Klůfa, J., Coufal, J. Matematické struktury (Matematika A pro VŠE). Praha, 1995. ISBN 80-7079-162-4.
 • http://www2.ef.jcu.cz/~kvocetkova//MATI/index.html
 • http://math.ef.jcu.cz/
 • Nýdl a kol. Mathematics 2: Exercises, questions, applications. 2016.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF