Vyrovnávací seminář z programování

Zkratka předmětu KMI/VSP
Název předmětu Vyrovnávací seminář z programování
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/VSP
Název Vyrovnávací seminář z programování
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět je koncipován jako propedeutika programování. Kurz je určen pro studenty, kteří si potřebují doplnit znalosti z programování. Obsahově jsou pokryta témata, na která navazuje výuka ostatních předmětů s programováním na Ekonomické fakultě.

Požadavky na studenta

Průběžné řešení projektových úkolů, tvorba vlastní aplikace v rámci samostatného projektu. Celková úspěšnost alespoň 65 %.

Obsah

Hlavní témata
- úvod, základní terminologie
- programovací jazyky, program, algoritmus
- datové typy, konstanty, proměnné, operátory, výrazy
- větvení, cykly, iterace
- objekty, třídy, členy třídy
- funkce, parametry, nepojmenované funkce, metody, delegáty
- pole, kolekce
- práce se soubory

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti umí naprogramovat jednoduché a středně obtížné aplikace v programovacím jazyku C#.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Cvičící: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • Michaelis, M. Essential C# 7.0, 6th Edition. Bostom, USA: Addison-Wesley Professional, 2018.
  • http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms228593.aspx
  • Deitel, H., Deitel, P. Visual C# How to Program, 6th Edition. Hoboken, New Jersey, USA: Pearson Education, 2016.
  • Jamro, M. C# Data Structures and Algorithms. Birmingham, UK: Packt., 2018.
  • Sarcar, V. Design Patterns in C#: A Hands-on Guide with Real-World Examples. Karnataka, India: Apress, 2018.
  • Nesteruk, D. Design Patterns in .NET: Reusable Approaches in C# and F# for Object-Oriented Software Design. New York, NY (USA): Apress., 2019.
  • Taher, R. Hands-On Object-Oriented Programming with C#. Birmingham, UK: Packt., 2019.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Laboratorní práce

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Test

Stáhnout jako PDF