Teorie pravděpodobnosti a statistika 1

Zkratka předmětu KMI/TPS1
Název předmětu Teorie pravděpodobnosti a statistika 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KMI/TPS1
Název Teorie pravděpodobnosti a statistika 1
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KMI/TPS1A
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět seznamuje se základními postupy při zpracování dat. Uvádí posluchače do počtu pravděpodobnosti, věnuje se soustavě popisných charakteristik a základním principům induktivního uvažování.

Požadavky na studenta

Požadavky na absolvování kurzu TPS
Úspěšné absolvování kurzu je podmíněno docházkou, aktivní účastí na cvičeních a úspěšném absolvování dvou zápočtových písemných prací, a to alespoň na 110 procent v součtu procent z obou písemných prací.
Opravné termíny budou vypsány v prvních dvou týdnech zkouškového období.

Obsah

Obsah
1. Úvod. Obsah a cíle kurzu. Náhodný jev, doplňky, sjednocení, rozdíly, průniky jevů.
2.-3. Zavedení pravděpodobnosti. Jev jistý a nemožný. Pravděpodobnosti sjednocení, průniku jevů. Podmíněná pravděpodobnost, závislé a nezávislé jevy.
4.-5. Diskrétní náhodná veličina, její charakteristiky. Distribuční funkce, střední hodnota, rozptyl. Základní diskrétní rozdělení - alternativní, binomické, Poissonovo, rovnoměrné, geometrické. Příklady použití, výpočty v Excelu.
6.-7. Spojitá náhodná veličina, její charakteristiky (vazba na diskrétní). Hustota a distribuční funkce. Rovnoměrné, exponenciální, normální rozdělení. Příklady, výpočty v software.
8.-9. Deskriptivní statistika. Grafické znázornění souboru (histogramy, krabicové grafy,. . . ). Popisné statistiky, příklady použití. Popisné statistiky pro nominální a ordinální data. Práce se software.
10.-11. Kvantily. Studentovo rozdělení. Testování hypotéz: základní myšlenka, chyba prvního a druhého druhu. Možné závěry.
12.-13. T-testy.

Cvičení:
1. Úvod. Obsah a cíle kurzu. Náhodný jev, doplňky, sjednocení, rozdíly, průniky jevů.
2.-3. Zavedení pravděpodobnosti. Jev jistý a nemožný. Pravděpodobnosti sjednocení, průniku jevů. Podmíněná pravděpodobnost, závislé a nezávislé jevy.
4.-5. Diskrétní náhodná veličina, její charakteristiky. Distribuční funkce, střední hodnota, rozptyl. Základní diskrétní rozdělení - alternativní, binomické, Poissonovo, rovnoměrné, geometrické. Příklady použití, výpočty v Excelu.
6.-7. Spojitá náhodná veličina, její charakteristiky (vazba na diskrétní). Hustota a distribuční funkce. Rovnoměrné, exponenciální, normální rozdělení. Příklady, výpočty v software.
8.-9. Deskriptivní statistika. Grafické znázornění souboru (histogramy, krabicové grafy,. . . ). Popisné statistiky, příklady použití. Popisné statistiky pro nominální a ordinální data. Práce se software.
10.-11. Kvantily. Studentovo rozdělení. Testování hypotéz: základní myšlenka, chyba prvního a druhého druhu. Možné závěry.
12.-13. T-testy.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerekvizita: KMI/MINF nebo KMI/MINFA Manažerská informatika 1, KMI/MATI nebo KMI/MATIA Matematika 1
Ekvivalence: KMI/TPSA Theory of Probability and Statistics 1

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům pravděpodobnosti a popisným statistikám

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Michael Rost, Ph.D.
  • Přednášející: Mgr. Michal Houda, Ph.D., doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D., Ing. Michael Rost, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Ilona Berková, Mgr. Michal Houda, Ph.D., Ing. Michael Rost, Ph.D.
Literatura
  • Mrkvička, T., Petrášková, V.:. Úvod do statistiky. Jihočeská univerzita, České Budějovice,, 2006.
  • Mrkvička, T., Petrášková, V. Úvod do teorie pravděpodobnosti. České Budějovice, 2008.
  • Anděl, Jiří. Matematika náhody. Praha : Matfyzpress, 2003, 2003. ISBN 80-86732-07-X.
  • HENDL, Jan.:. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha, Portál, 2004.
  • Anděl, Jiří. Statistické metody. Praha : Matfyzpress, 2003. ISBN 80-86732-08-8.
  • Newbold, P., Clarlson, W., Thorne, B. Statistics for Business and Economics. Prentice Hall, 2010. ISBN 10:0-13-507248-4.
  • ČERMÁKOVÁ, A., STŘELEČEK, F. Statistika I. České Budějovice : JU v Českých Budějovicích, 2005.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie), Blended learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF