Matematika

Zkratka předmětu KMI/QZMAT
Název předmětu Matematika
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/QZMAT
Název Matematika
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/ZMAT
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Základní kurz matematiky pro zemědělské inženýry. Je zaměřen na základy lineární algebry, teorie funkcí, diferenciální a integrální počet, analýzu funkcí 2 proměnných. Důraz je kladen na aplikace.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- povinná účast na první konzultaci,
- vypracování 10 úkolů v systému LMS Moodle
- úspěšnost v 1 zápočtovém testu alespoň na 50 %, na test jsou maximálně 3 pokusy (1 řádný a 2 opravné).


Pouze studenti, kteří získali zápočet, mohou vykonat zkoušku. Na zkoušku se studenti zapisují přes STAG na termíny jim určené. Zkouška se skládá ze 2 částí - písemné a ústní:
- písemná část sestává ze 4 komplexních příkladů, délka testu je 60 min.
- v ústní části student prokáže znalost látky v celém jejím rozsahu

Obsah

1 - Vektorová a maticová algebra;
2 - Lineární závislost a nezávislost, hodnost;
3 - Determinant a jeho aplikace;
4 - Inverzní matice, maticové rovnice;
5 - Regulární soustavy lineárních rovnic;
6 - Elementární funkce a jejich vlastnosti;
7 - Limita a derivace funkce;
8 - Technika derivování, aplikace;
9 - Neurčitý integrál, technika integrování;
10 - Určitý integrál, aplikace;
11 - Funkce 2 proměnných , parciální derivace, diferenciál;
12 - Lokální extrémy funkcí 2 proměnných;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Student chápe základní pojmy lineární algebry a teorie funkcí. Užívá základní algoritmy lineární algebry, techniku derivování a integrování, řeší extremální problémy.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D.
  • Přednášející: RNDr. Marika Hrubešová, Ph.D., Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D., PhDr. Marek Šulista, Ph.D., Mgr. Klára Vocetková
  • Cvičící: RNDr. Marika Hrubešová, Ph.D.
Literatura
  • NÝDL, V., KLUFOVÁ, R., ŠULISTA, M. Cvičení z matematiky pro zemědělské obory. Č. Budějovice: ZF JU, 2002.
  • NÝDL, V., KLUFOVÁ, R., HAŠEK, R. Matematika (pro zemědělské obory). Č. Budějovice: ZF JU, 1998.
  • HOFFMAN, L. D., BRADLEY, G. L. Calculus for Business, Economics and the Social and Life Sciences. New York: McGraw Hill, 1992.
  • Barnett, R. A., Ziegler, M. R. College Mathematics for Management, Life and Social Sciences. San Francisco: Dellen, 1987.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF