Teorie pravděpodobnosti a statistika 2

Zkratka předmětu KMI/PS2
Název předmětu Teorie pravděpodobnosti a statistika 2
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KMI/PS2
Název Teorie pravděpodobnosti a statistika 2
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/TPS2
Vyloučené předměty KMI/PS2A, KMI/TPS2A
Podmiňující KMI/KPS1A, KMI/KTPS1, KMI/TPS1, KMI/TPS1A
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz rozšiřuje znalosti o zpracování dat, statistické inferenci, testování hypotéz a regresní analýze.

Požadavky na studenta

Na cvičeních je vyžadována aktivní účast. Student musí absolvovat písemnou zkoušku s 50% úspěšností po které následuje ústní část.

Obsah

Tematické celky:

1. Popisné statistiky, příklady použití. Práce se software.

2. Studentovo, Chi2, F - rozdělení. Příklady, výpočty v software. Kvantily.

3. Testování hypotéz. Základní myšlenka. Chyba prvního a druhého druhu. Možné závěry. Odvození testu

střední hodnoty při známém rozptylu.

4. T-testy, párový a dvouvýběrový. F-test. Test o rozptylu z normálního rozdělení. Software.

5. Test o střední hodnotě za pomoci CLV.

6. Teorie odhadu. Bodové a intervalové odhady, základní požadavky na bodové odhady.

7. Intervalový odhad za pomoci CLV. Výpočty velikostí souboru pro požadovanou délku intervalu

spolehlivosti a opačně.

8. Korelační koeficient, odhad, testování

9. Deskriptivní statistika. Grafické znázornění souboru (histogramy, krabicové grafy).

10. Testy na shodu středních hodnot z více výběrů. Software.

11. ANOVA 2 faktory

12. Prostá regresní analýza.

13. Regresní analýza s více vysvětlujícími proměnnými.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerekvizity: KMI/TPS1 nebo KMI/TPS1A Teorie pravděpodobnosti a statistika 1
Ekvivalence: Theory of Probability and Statistics 2

Získané způsobilosti

Student ovládá základní postupy z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Michael Rost, Ph.D.
  • Přednášející: Mgr. Michal Houda, Ph.D., Ing. Michael Rost, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Ilona Berková, Mgr. Michal Houda, Ph.D., Ing. Michael Rost, Ph.D.
Literatura
  • Anděl, Jiří. Statistické metody. Praha : Matfyzpress, 2003. ISBN 80-86732-08-8.
  • Sokal, R. R. and Rohlf, F. J. (1981) Biometry, 2nd ed. Freeman & Comp., San Francisco.
  • " Zar, J. H. (1984). Biostatistical analysis, 2nd ed. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J.
  • Newbold, P., Clarlson, W., Thorne, B. Statistics for Business and Economics. Prentice Hall, 2010. ISBN 10:0-13-507248-4.
  • Fernandes, M. Statistics for Business and Economics. Ventures Publishing Aps., 2011. ISBN 978-87-7681-481-6.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF