Informační a komunikační sítě

Zkratka předmětu KMI/PS
Název předmětu Informační a komunikační sítě
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/PS
Název Informační a komunikační sítě
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je, aby studenti porozuměli principům dnes používaných počítačových a komunikačních sítí sítí a získali základní znalosti pro správu sítí.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na seminářích, zpracování seminární práce - praktické aplikace v oblasti sítí (vytvoření malé sítě, připojení na Internet)
Zkouška - kombinovaná. V písemné části bude požadováno vytvoření a nastavení jednoduché počítačové sítě ve vhodném výukovém simulačním prostředí, jako je např. PAcketTracer.

Obsah

Témata přednášek:
1. Základní pojmy a paradigmata světa počítačových sítí - přenos, kanál, okruh, uzel, síť, služby a technologie.
2. Taxonomie počítačových sítí - sítě serverového typu a sítě P2P, sítě s přepojováním okruhů a přepojováním paketů
3. Vrstvy a vrstvové architektury - ISO/OSI, TCP/IP
4. Základy datových komunikací - vlastnosti přenosových cest, analogový a digitální přenos, modulovaný a nemodulovaný přenos, synchronizace, šířka přenosového pásma.
5. Linková vrstva - přístupové metody, metoda CSMA/CD, kolize a kolizní domény, přístupové metody ve Wi-Fi
6. Síťová vrstva a směrování - protokoly, směrování
7. Transportní vrstva - porty vs. sockety, fragmentace a defragmentace, řízení toku.
8. Aplikační protokoly - DNS, http, smtp a další.
9. Bezdrátové sítě - přístupové metody ve Wi-Fi, roaming, kódování, bezpečnost
10. Mobilní komunikace - využití frekvencí v mobilních sítích, buňkový princip, generace mobilních sítí.
11. Výpočetní model - network-centric computing, webové aplikace, webový server, streaming aplikace.
12. Cloud Computing - cloud-based vs. on-premises, cloud computing vs. outsourcing, sdílené služby, rizika.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti by měli být schopni prakticky navrhovat jednoduché lokální sítě, orientovat se ve správě sítí a v možnostech propojování lokálních sítí (včetně propojení na Internet) a problematiky zabezpečení počítačových sítí.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Cvičící: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • https://knihy.nic.cz/files/edice/Porty__bajty_osmibity.pdf
  • KUROSE, James F. a Keith W. ROSS. Počítačové sítě. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-3825-0.
  • RFC vztahujíící se k TCP/IP. Praha: Grada, 2003.
  • https://www.netacad.com/web/about-us/ccna-exploration
  • TANENBAUM, A.S. Computer Networks. New York: Prentice Hall, 2003.
  • Dostálek, J., Kabelová, A. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 5. aktualizované vydání. ISBN: 978-80-251-2236-5. Brno: Computer Press, 2008.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF