Podnikání a obchodování na internetu

Zkratka předmětu KMI/POIN
Název předmětu Podnikání a obchodování na internetu
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/POIN
Název Podnikání a obchodování na internetu
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/POI
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je představit podnikání na Internetu, pojetí a modely e-businessu, technologie (hardware, software, internet, HTML, XML, databáze atd.), podnikové a mezipodnikové informační systémy (EDI, CPFR, RFID, CRM apod.), bezpečnost a šifrování, reklama na internetu a její měření, elektronický podpis, elektronické obchodování (e-commerce) a platební systémy (e-payments). Formy e-businessu (B2B, B2C, B2E, B2A, C2C). Pozornost je věnována především e-commerce a m-commerce, tedy elektronickým a mobilním formám obchodu (internetové obchody, internetová tržiště, e-procurement) a změnám, které způsobují v oblastech chování spotřebitelů, marketingu, supply chain managementu, mezipodnikových kooperací (sítí) a retail managementu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování několika drobných prací z oblasti podnikání a obchodování na internetu (modely aukcí, problematika důvěry v online systémech atd.)
Zpracování webových stránek vybrané podnikatelské aktivity na Internetu.
Požadavky ke zkoušce:
znalost základních principů, technologií a obchodních modelů v oblasti e-commerce

Obsah

1. Formy e-businessu, základní pojmy
2. Historie e-businessu
3. Chování spotřebitelů na internetu, nové formy marketingu
4. Technologie a standardy (hardware, software, XML, databáze)
5. Podnikové a mezipodnikové informační systémy (ERP, datové sklady, CRM, EDI)
6. Internetové obchodování B2C, m-Commerce
7. Internetové obchodování B2B, e-procurement, internetová tržiště
8. Internetové obchodování C2C, internetové aukce
9. Reklama na internetu a její měření, SEO, SEM, analýza návštěvnosti
10. Platební systémy, bezpečnost a šifrování
11. Kryptoměny. blockchain
12. Plánování a realizace eshopu, webové služby, praktické ukázky

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.
Ekvivalence: KMI/POIA


Získané způsobilosti

Studenti budou znát základní metodické postupy při projektování jednoduchých modelů elektronického obchodu, modelování struktur a chování dílčích částí elektronického obchodu a bezpečnosti vybraných částí těchto obchodů. Osvojí si základní pojmový aparát systémového pojetí elektronického obchodu a možnosti modelování jednotlivých částí různých typů elektronického obchodu.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
Literatura
 • ARUN, Jai Singh. Blockchain for business. Boston, MA: Addison-Wesley, 2019. ISBN 978-0135581353.
 • LAUDON, K. C. et. al. E-commerce. New York: Prentice Hall, 2015. ISBN 978-0133507164.
 • LAUDON, Kenneth C. a Carol Guercio TRAVER. E-commerce 2018: business, technology, society. Fourteenth Edition. Boston: Pearson, 2017. ISBN 978-0134839516.
 • SCHNEIDER, Gary P. Electronic commerce. Boston, MA: Cengage Learning, 2017, 2017. ISBN 9781305867819.
 • GÁLA, L., J. POUR a Z. ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1.
 • Narayanan Arvind. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies. Princeton University Press, 2016. ISBN 9780691171692.
 • PAPAZOGLOU, M., RIBBERS, P. e-Business: Organizational and Technical Foundations. USA, John Wiley & Sons, 2006. ISBN 978-0-470-84376-5.
 • Donát, J. e-Business pro manažery. Grada Publishing, 2000, 84 stran, 2000. ISBN 80-247-9001-7.
 • SUCHÁNEK, P. E-Commerce: Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Praha: Ekopress, 2012.
 • ULLMAN, Larry E. Effortless e-commerce with PHP and MySQL. Berkeley, CA: New Riders, 2014, 2014. ISBN 978-0321949363.
 • TELLEZ, Jesus. Mobile payment systems: secure network architectures and protocols. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2017, 2017. ISBN 978-3319230320.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF