Projektování informačních systémů 2

Zkratka předmětu KMI/PIS2
Název předmětu Projektování informačních systémů 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/PIS2
Název Projektování informačních systémů 2
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je podat studentům přehled pokročilejších principů, metodik a metod analýzy, návrhu a projektování IS a jejich nástrojů, procvičit jejich používání s nástrojem CASE, např. Enterprise Archtect a dále procvičit týmovou práci ve vývoji IS a tím vytvořit předpoklady pro řešení projektů IS/IT s využitím progresivních projekčních metod a prostředků. Studenti by měli být schopni provést analýzu business systému pro potřebu vývoje jeho informačního systému, případně i reengineeringu jeho business procesů, měli by být schopni zapojit se v příslušných rolích do projektů vývoje různých typů IS.

Požadavky na studenta

K získání potřebného počtu bodů pro zápočet vypracovat v průběhu semestru několik domácích úkolů. Dále student k zápočtu vypracuje a prezentuje závěrečný projekt.

Obsah

Obsah předmětu:
1. Historie vývojových metodik a jejich vývojové trendy
2. Přehled jednotlivých metodik, standardy, principy
3. Životní cyklus vývoje IS podniku
4. Business modely, jejich provázanost s aplikacemi
5. Přehled metodik pro analýzu, přehled různých přístupů
6. BSP (Business System Planning), principy a postupy
7. Metody informační analýzy
8. Objektové modelování a OO principy, nástroje UML
9. Funkční analýza a popis datových struktur
10. Dynamické modely a model řízení
11. Konsistence modelů , princip normalizace v datovém modelu
12. Metamodelování , BPM, přehled nástrojů CASE
13. Nástroje řízení projektu a řízení IS/IT, vývoj trhu CASE a nástrojů modelování.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Přehled základních modelovacích technik UML v rozsahu předmětu Projektování informačních systémů I.

Získané způsobilosti

Studenti by měli být schopni provést analýzu business systém pro potřebu vývoje jeho informačního systému, případně i reengineeringu jeho business procesů, měli by být schopni zapojit se v příslušných rolích do projektů vývoje různých typů IS.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., RNDr. Josef Milota
  • Cvičící: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., RNDr. Josef Milota
Literatura
  • Chorafas, D.,N. Enterprise Architecture and New Generation Information Systems. CRC Press, 2016. ISBN 1420000314.
  • Bruckner, T. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4153-6.
  • Rydval, S. UML pro analytiky. Praha: Elebedial, 2019. ISBN 978-80-906968-5-3.
  • R. Pecinovský. Návrhové vzory. Praha: Computer Press, 2012.
  • A. Dennis, B. H. Wixom. Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML. New York: Wiley, 2014. ISBN 978-1118897843.
  • ŘEPA, V. Podnikové procesy. Procesní řízení a modelování. Grada, Praha, 2007.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF