Projektování informačních systémů

Zkratka předmětu KMI/PIS
Název předmětu Projektování informačních systémů
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/PIS
Název Projektování informačních systémů
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je podat přehled principů, metodik a technik nezbytných pro návrh a inovaci současných informačních systémů. Tyto principy jsou založeny na systémové teorii a metodologii a opírají se o základní metody systémové analýzy. Nezbytné je studenty seznámit i se speciálními metodami systémové analýzy opírajícími se o strukturované metodologie a objektovou metodologii. Součástí kurzu je i seznámení studentů se základy řízení a plánování projektů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Seminární práce - implementace konkrétního informačního systému vyhovujícímu obecným kriteriím

Požadavky ke zkoušce:
Teoretická zkouška zaměřená na přednášky. Celková známka je založená na výsledcích seminární práce a závěrečné zkoušky.

Obsah

1. úvod do kursu;
2. základní termíny;
3. metody a methodologie;
4. objektové orientované metody;
5. strukturované metody;
6. objektová metodologie;
7. nástroje Case;
8. UML;
9. projektování informačních systémů;
10. projektový management;
11. lidský factor v informačním systému;
12. jakost informačního systému;
13. bezpečnost informačních systémů;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Databázové systémy (DBS1)

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základním principům navrhování informačních systémů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Ing. Ludvík Friebel, Ph.D., RNDr. Josef Milota
  • Cvičící: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., RNDr. Josef Milota
Literatura
  • Chorafas, D.,N. Enterprise Architecture and New Generation Information Systems. CRC Press, 2016. ISBN 1420000314.
  • Bruckner, T. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4153-6.
  • Rydval, S. UML pro analytiky. Praha: Elebedial, 2019. ISBN 978-80-906968-5-3.
  • R. Pecinovský. Návrhové vzory. Praha: Computer Press, 2012.
  • A. Dennis, B. H. Wixom. Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML. New York: Wiley, 2014. ISBN 978-1118897843.
  • ŘEPA, V. Podnikové procesy. Procesní řízení a modelování. Grada, Praha, 2007.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF