Levelling seminar in Programming

Zkratka předmětu KMI/OVSP
Název předmětu Levelling seminar in Programming
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/OVSP
Název Levelling seminar in Programming
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/VSP
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

The subject is conceived as a propedeutic programming. The course is designed for students who need to add knowledge from programming. Topics covered by the other subjects of programming at the Faculty of Economics are covered.


Předmět je koncipován jako propedeutika programování. Kurz je určen pro studenty, kteří si potřebují doplnit znalosti z programování. Obsahově jsou pokryta témata, na která navazuje výuka ostatních předmětů s programováním na Ekonomické fakultě.

Požadavky na studenta

Continuous solution of project tasks, creation of own application within a separate project. Overall success rate of at least 65%.

Průběžné řešení projektových úkolů, tvorba vlastní aplikace v rámci samostatného projektu. Celková úspěšnost alespoň 65 %.

Obsah

Main topics
- introduction, basic terminology
- programming languages, program, algorithm
- data types, constants, variables, operators, expressions
- branching, cycles, iteration
- objects, classes, class members
- Functions, parameters, unnamed functions, methods, delegates
- field, collection
- working with files


Hlavní témata
- úvod, základní terminologie
- programovací jazyky, program, algoritmus
- datové typy, konstanty, proměnné, operátory, výrazy
- větvení, cykly, iterace
- objekty, třídy, členy třídy
- funkce, parametry, nepojmenované funkce, metody, delegáty
- pole, kolekce
- práce se soubory

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

The subject has no prerequisite

Předmět nemá žádnou prerekvizitu

Získané způsobilosti

Students can program simple and moderately difficult applications in the C # programming language.

Studenti umí naprogramovat jednoduché a středně obtížné aplikace v programovacím jazyku C#.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Cvičící: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • Michaelis, M. Essential C# 7.0, 6th Edition. Bostom, USA: Addison-Wesley Professional, 2018.
  • http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms228593.aspx
  • Deitel, H., Deitel, P. Visual C# How to Program, 6th Edition. Hoboken, New Jersey, USA: Pearson Education, 2016.
  • Jamro, M. C# Data Structures and Algorithms. Birmingham, UK: Packt., 2018.
  • Sarcar, V. Design Patterns in C#: A Hands-on Guide with Real-World Examples. Karnataka, India: Apress, 2018.
  • Nesteruk, D. Design Patterns in .NET: Reusable Approaches in C# and F# for Object-Oriented Software Design. New York, NY (USA): Apress., 2019.
  • Taher, R. Hands-On Object-Oriented Programming with C#. Birmingham, UK: Packt., 2019.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Laboratorní práce

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Test

Stáhnout jako PDF