Business Information Systems

Zkratka předmětu KMI/OPDIS
Název předmětu Business Information Systems
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/OPDIS
Název Podnikové informační systémy
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/PDIS
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

The course provides information on the development, design and implementation of enterprise information systems in different parts of their life cycle. It gives an overview of the current IT/ICT systems and their structures, the elements of a solutions, systems for the support of top management decision (EIS), APS systems, knowledge systems - BI)


Kurz poskytuje informace z oblasti vývoje, návrhu a implementace podnikových informačních systémů v jednotlivých částech jejich životního cyklu. Dává přehled o současných IT/ICT systémech a jejich nadstavbách, prvky řešení, systémy pro podporu vrcholového managementu (EIS), systémy APS, znalostní systémy - BI)

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
Elaboration of seminar assignment

Požadavky k zápočtu:
Zpracování a obhájení zadané seminární práce

Obsah

Topics:
1. Introduction into information systems in a company
2. Methods of information system analysis and using of SW tools
3. Methods for proposal and development of information systems, methods of processes simulation
4. Computer aided engineering and reengineering
5. Information system project, implementation, performance, maintenance and development of information systems
6. Overview of ERP (Enterprise Resource Planning) systems and their functionalities
7. CRM and SCM systems
8. Information support of documentation management, workflow
9. Decision support systems
10. BI - business inteligence
11. Application architecture of business information systems - overviewPřednášky:
1. Úvod do problematiky podnikových informačních systémů;
2. Úvod do problematiky podnikových procesů;
3. Metody analýzy informačních systémů a využití SW nástrojů;
4. Metodiky návrhu a vývoje informačního systému, možnosti simulace procesů;
5. Příprava projektu informačního systému, jeho implementace, provoz, údržba a rozvoj informačních systémů;
6. Přehled systémů informační podpory procesů řízení a plánování zakázky;
7. Informační podpora opatřovacích procesů a procesů řízení vztahů se zákazníky;
8. Informační podpora tvorby a řízení dokumentace, workflow;
9. Systémy pro podporu rozhodování;
10. Počítačová podpora reengineeringu;
11. Aplikační architektury IS/ICT;
12. Analýzy trhu podnikových IS, rozvojové trendy;

Cvičení:
1. Úvod do problematiky informačních systému - praktická ukázka;
2. Analýza podnikových procesů a cílů;
3. Vytvoření procesní mapy;
4. Standardy pro zobrazení procesů;
- Diagram procesů;
- IDEF3;
- BPM;
5. Modelování procesů a jejich simulace;
6. Podpora při integraci aplikací;
7. Dokumentace IS a její elektronická tvorba;
8. Architektury IS/ICT;
9. Analýza trhu IS, rozvojové trendy;
10. Prezentace semestrálního projektu;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

The course of Programming (KMI/ZPG) is a pre requisite for this course.

Prerekvizitou je předmět Základy programování (ZPG)

Získané způsobilosti

Students will obtain basic skills and knowledge in the analysis, design and implementation of information systems. Students will be able to co-ordinate activities when implementing information systems in companies. Students will obtain an overview of information systems on the market and its functionalities.

Studenti získají základní dovednosti a znalosti potřebné při specifikaci požadavků na informační systém, jeho analýzy, návrhu a implementaci. Studenti by měli být schopni koordinovat činnosti při zavádění podnikových informačních systémů a mít přehled o podnikových informačních systémech na trhu a jejich funkcionalitě.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: Ing. Radek Bartuška, MBA, doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., RNDr. Josef Milota
  • Cvičící: Ing. Radek Bartuška, MBA, doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., RNDr. Josef Milota
Literatura
  • WESKE, M. Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures, Springer. Berlin, 2007.
  • STAIR, R., REYNOLDS, G. Principles of Information Systems. Boston, 2007.
  • IN, Lee. E-business Innovation and Process Management. London, Cybertech Publishing, 2007.
  • GENTLE, M. IT SUCCESS! Towards a New Model for Information Technology. Wiley, Chichester, 2007.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF