.NET Platform Applications Development

Zkratka předmětu KMI/OPCC
Název předmětu .NET Platform Applications Development
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/OPCC
Název .NET Platform Applications Development
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/PCC
Vyloučené předměty
Podmiňující KMI/CPG, KMI/KZPG, KMI/OZPG, KMI/PG, KMI/ZPG
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Úvod do programování v jazycích C++ a C# na platformě .NET. Objektově orientované programování v C++/C#, zejména se zaměřením na rozdíly oproti C++ a jiným klasickým jazykům, vývojové prostředí Visual Studio 2010 a základy programování na platformě .NET Framework.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Programování dílčích úložek, vytvoření projektové aplikace. Celková úspěšnost alespoň 65%.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost programování v prostředí .NET.

Obsah

Přednášky:
1 - úvod, základní terminologie
2 - seznámení s vývojovým prostředím Visual Studio 2010
3 - proměnné, operátory, výrazy
4 - metody, rozsah platnosti
5 - rozhodovací příkazy, složené příkazy a opakování
6 - chyby a výjimky
7 - třídy a objekty
8 - hodnoty a reference, hodnotové typy (enum, struct)
9 - pole a kolekce, pole parametrů
10 - dědičnost, polymorfismus
11 - garbage collection a správa zdrojů
12 - vlastnosti, indexery, delegáty a události
13 - generiky, procházení kolekcí, překrytí operátorů
14 - programování okenních aplikací, diskové soubory

Cvičení:
1 - úvod, základní terminologie
2 - seznámení s vývojovým prostředím Visual Studio 2010
3 - proměnné, operátory, výrazy
4 - metody, rozsah platnosti
5 - rozhodovací příkazy, složené příkazy a opakování
6 - chyby a výjimky
7 - třídy a objekty
8 - hodnoty a reference, hodnotové typy (enum, struct)
9 - pole a kolekce, pole parametrů
10 - dědičnost, polymorfismus
11 - garbage collection a správa zdrojů
12 - vlastnosti, indexery, delegáty a události
13 - generiky, procházení kolekcí, překrytí operátorů
14 - programování okenních aplikací, diskové soubory

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

KMI/ZPG nebo KMI/OOP

Získané způsobilosti

Studenti umí naprogramovat jednoduché a středně obtížné aplikace na platformě .NET.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • B. Perkins, J. V. Hammer, J. D. Reid. Beginning C# 6.0 Programming with Visual Studio 2015. Wrox, 2015. ISBN 978-1119096689.
  • S. Bennett, R. Farmer. Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML. McGraw-Hill Higher Education; 4 edition, 2010. ISBN 978-0077125363.
  • I. Griffiths. Programming C# 6.0: Create Windows Desktop and Web Applications. O Reilly Media, 2016. ISBN 978-1491922194.
  • M. Michaelis, E. Lippert. Essential C# 6.0. USA, Addison Wesley Publishing Company, 2015. ISBN 978-013414104.
  • I. Griffiths. Programming C# 5.0: Building Windows 8, Web, and Desktop Applications for the .NET 4.5 Framework. O Reilly Media, 2012. ISBN 978-1449320416.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF