Microsoft Dynamics Ax

Zkratka předmětu KMI/OMDAX
Název předmětu Microsoft Dynamics Ax
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/OMDAX
Název Microsoft Dynamics Ax - práce s podnikovým informačním systémem
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/MDAX
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of the course is to demonstrate and practice the basic procedures for working with the enterprise information system in the environment of a specific Microsoft Dynamics Axis system.
The student should be able to solve basic tasks arising from daily work with corporate information system in company practice.

Cílem předmětu je ukázat a prakticky procvičit základní postupy při práci s podnikovým informačním systémem, a to v prostředí konkrétního systému Microsoft Dynamics Ax.
Student by měl být schopen řešit základní úlohy vyplývající z každodenní práce s podnikovým informačním systémem v podnikové praxi.

Požadavky na studenta

Solving the entered tasks directly in the Microsoft Dynamics Axe environment. Overall success rate of at least 65%.

Vyřešení zadaných úloh přímo v prostředí Microsoft Dynamics Ax. Celková úspěšnost alespoň 65%.

Obsah

Thematic units:
1. Basic information about Microsoft Dynamics Axis, for which companies it is designed, examples of deployment. Basic control. Principle of accounting dimensions (centers, ...).
2. Purchase. Providing suppliers, booking records, processing invoices received.
3. Sale. Ordering customers, ordering records, creating sales documents.
4. Products. Input items / products. Units, storage dimensions.
5. Prices. Manage pricelists, award specials and discounts. Effects when placing an order.
6. Inventory management. Principles of stock transactions and stocks. Determining inventory value. Link to other modules.
7. Warehouses. Distribution of warehouses, warehouses. Moves between warehouses. Inventory.
8. Production. BOM compilation, production assignment.
9. Finance. Entering accounts. Accounting through accounting logs. Preparation of financial statements. VAT.
10. Finance. Reimbursement, communication with the bank. Property Management.
11. CRM. Entering customers, contact persons. Records of business activities (activities).
12. Other Modules. Brief introduction to other modules - Human Resources, Projects.
13. Advanced control. Special search for information, integration with Excel, attachment of documents.
14. Solutions to a complex business case. Implementation of a practical task through all modules.


Tematické celky:
1. Základní informace o systému Microsoft Dynamics Ax, pro jaké firmy je určen, příklady nasazení. Základní ovládání. Princip účetních dimenzí (střediska, ...).
2. Nákup. Zadávání dodavatelů, evidence objednávek, zpracování přijatých faktur.
3. Prodej. Zadávání odběratelů, evidence objednávek, tvorba prodejních dokumentů.
4. Produkty. Zadávání položek/produktů. Jednotky, skladové dimenze.
5. Ceny. Správa ceníků, zadávání speciálních cen a slev. Dopady při zadání objednávky.
6. Řízení zásob. Princip skladových transakcí a stavu zásob. Určení hodnoty zásob. Vazba na ostatní moduly.
7. Sklady. Rozdělení skladů, skladová místa. Přesuny mezi sklady. Inventury.
8. Výroba. Sestavení kusovníku, zadání výroby.
9. Finance. Zadávání účtů. Účtování přes účetní deníky. Zpracování účetních sestav. DPH.
10. Finance. Úhrady, komunikace s bankou. Správa majetku.
11. CRM. Zadávání zákazníků, kontaktních osob. Záznamy o obchodní činnosti (aktivity).
12. Další moduly. Stručné seznámení s dalšími moduly - Lidské zdroje, Projekty.
13. Pokročilé ovládání. Speciální vyhledávání informací, integrace s Excelem, přikládání dokumentů.
14. Řešení komplexního obchodního případu. Realizace praktické úlohy procházející všemi moduly.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Basic knowledge of control of office programs (eg MS Office). Basic knowledge of business processes (eg purchase, sale).

Základní znalost ovládání kancelářských programů (např. MS Office). Základní znalost procesů v podniku (např. nákup, prodej).

Získané způsobilosti

Students will acquire the basic skills and knowledge required to manage and modify the Microsoft Dynamics AX information system.

Studenti získají základní dovednosti a znalosti potřebné správe a úpravách informačního systému Microsoft Dynamics AX.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • I. Grieve, M. Polino. Microsoft Dynamics GP 2013 Cookbook. Packt Publishing, 2013. ISBN 978-1849689380.
  • Student Training Materials. 2016.
  • A. Luszczak. Using Microsoft Dynamics AX 2012: Updated for Version R3. Springer Vieweg; 4th ed., 2015. ISBN 978-3658082949.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF