IT Services and Operations of IS

Zkratka předmětu KMI/OITS
Název předmětu IT Services and Operations of IS
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/OITS
Název IT Services and Operations of IS
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

The course gives students a comprehensive picture of all aspects of business management, computer science and work with information systems in the organization. It describes the phases of their selection to the stage of their normal operation. The aim of the course is to provide up to date and comprehensive overview of trends in the field of information technology and systems. Students should know the basic methods and tools of information technology and systems, they should be able to define a global strategy in the management of IS, as well as a strategy to quantify the effectiveness of information systems and technologies in the enterprise.


Předmět podává studentům ucelenou představu o všech aspektech řízení podnikové informatiky a o práci s informačními systémy v organizaci. Popisuje fáze jejich výběru až po fázi jejich běžného provozu. Cílem předmětu je podat aktuální a co možná nejucelenější přehled o trendech v oblasti řízení informačních technologií a systémů. Studenti by měli znát základní metody a nástroje řízení informačních technologií a systémů, měli by být schopni definovat globální strategii v řízení IS, stejně jako strategii informační a kvantifikovat efektivnost informačních systémů a technologií ve firmě.

Požadavky na studenta

Working up several homeworks, creating a term project.

Zpracování dílčích úloh, vytvoření semstrálního projektu.

Obsah

Thematic units:
1. Role in IS management practice
2. Operation of an information system and its effectiveness
3. The role of information systems manager
4. Views of the information system components
5. Basic models of business information systems
6. Project management - project management and structure, phases, roles, activities
7. Standardization and international standards (ITIL, COBIT, ...)
8. Risks of implementation of information technology in the enterprise
9. The system integration
10. Strategic management of information systems - a global strategy, models, evaluation, principles of strategic management of IS
12. The benefits of IS, efficiency, indicators, financial indicators
13. Information security management system (ISMS), standards


Tematické celky:
1. Role IS v manažerské praxi
2. Provoz informačního systému a zajištění jeho efektivity
3. Role manažera informačních systémů
4. Pohledy na informační systém, komponenty
5. Základní modely architektury podnikového informačního systému
6. Řízení projektů IS - projektový management a struktury, fáze, role, činnosti
7. Standardizace a mezinárodní normy (ITIL COBIT, ?)
8. Rizika zavádění informačních technologií v podniku
9. Problematika systémové integrace
10. Strategické řízení informačních systémů - globální strategie, modely, vyhodnocení, principy strategického řízení IS
12. Přínosy IS, efektivita, ukazatelé, finanční ukazatele
13. Řízení bezpečnosti informačních systémů, standardy

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Basic knowledge of areas: databases, enterprise information systems, dinformation systems esign etc.

Základní znalosti z oblastí: databáze, podnikové informační systémy, projektování informačních systémů.

Získané způsobilosti

Students should know the basic methods and tools of information technology and systems, they should be able to define a global strategy in the management of IS, as well as a strategy to quantify the effectiveness of information systems and technologies in the enterprise.

Studenti by měli znát základní metody a nástroje řízení informačních technologií a systémů, měli by být schopni definovat globální strategii v řízení IS, stejně jako strategii informační a kvantifikovat efektivnost informačních systémů a technologií ve firmě.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
  • Přednášející: RNDr. Josef Milota
Literatura
  • PICCOLI, Gabriele. Information systems for managers: text and cases. New York: John Wiley, 2012.
  • R. K. Rainer, C. G. Cegielski. Introduction to Information Systems: Supporting and Transforming Business. Wiley; 3 edition, 2010. ISBN 978-0470473528.
  • K. Passerini, A. El Tarabishy. Information Technology for Small Business: Managing the Digital Enterprise. Springer, 2012. ISBN 978-1461430391.
  • R. A. Steinberg. ITIL Service Operation (Best Management Practices). The Stationery Office, 2011. ISBN 978-0113313075.
  • R. K. Rainer, H. J. Watson. Management Information Systems. Wiley; 2 edition, 2013. ISBN 978-1118443590.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF