Database Systems 1

Zkratka předmětu KMI/ODBS1
Název předmětu Database Systems 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/ODBS1
Název Database Systems 1
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/DBS1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

The course is aimed to introduce students basic theory of database technology. The course includes an overview of basic database models (E-R conceptual model, relational DB model, object DB model), rules of database normalization process, relational algebra, query language SQL, transaction and concurrent access to databases.


Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoretickými pojmy z oblasti databázových technologií. Budou vysvětleny pojmy Databázový systém, databázové modely (E-R konceptuální, relační, objektový), pravidla normalizace databází, relační algebra, dotazovací jazyky SQL, transakce a řízení konkurenčního přístupu.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
Programming partial short tasks, creating a project application. Global success rate minimally 65%.

Examination Requirements:
Students will demonstrate complex knowledge of creating and designing databases.Požadavky k zápočtu:
Zpracování dílčích úložek, vytvoření projektové aplikace. Celková úspěšnost alespoň 65%.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost návrhu a tvorby databáze, její optimalizace a normalizace.

Obsah

1. - Basic database terminology
2. - E-R conceptual model
3. - Relational database model
4. - Relational algebra, relational calculus
5. - Structured query language (SQL)
6. - SQL - complex queries, data definition, updating data
7. - Security. Queries optimalization
8. - Database normalization
9. - Transaction data processing
10. - Deductive DS
11. - Distributive DS
1. - Základní pojmy
2. - Konceptuální ER model
3. - Relační model
4. - Relační algebra, relační kalkul
5. - SQL- tvorba dotazů
6. - SQL - složitější dotazy, definice a aktualizace dat
7. - Zabezpečení, optimalizace dotazů
8. - Normalizace databází
9. - Transakce
10. - Deduktivní DBS
11. - Distribuované DBS
12. - Postrelační DBS
13. - Dolování dat

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

The course has no prerequisities.


Kurz nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

The students are able to design, develop and manage relational database applications for personal use even for school or small firm use. Student can orientate in problematics of database design, creating and optimalizating SQL queries.


Studenti rozumí a jsou schopni navrhovat, vytvářet a spravovat databázové aplikace pro osobní potřebu i pro potřeby školy či malé firmy. Orientují se v problematice návrhu databází, tvorby a optimalizace SQL dotazů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • CHURCHER, C. Beginning Database Design: From Novice to Professional. Apress, 2007.
  • K. Toth. Beginner Database Design & SQL Programming Using Microsoft SQL Server 2014. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014. ISBN 978-1499321739.
  • S. Bagui, R, Earp. Database Design Using Entity-Relationship Diagrams. Auerbach Publications, 2003. ISBN 978-0849315480.
  • N. Jukic, S. Vrbsky, S. Nestorov. Database Systems: Introduction to Databases and Data Warehouses. Prentice Hall, 2013. ISBN 978-0132575676.
  • Elmasri - Navathe:. Fundamentals of database systems.
  • J. Viescas, M. J. Hernandez. SQL Queries for Mere Mortals: A Hands-On Guide to Data Manipulation in SQL. Addison-Wesley Professional; 3 edition, 2014. ISBN 978-0321992475.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF