Modelování a projektování IS

Zkratka předmětu KMI/MPIS
Název předmětu Modelování a projektování IS
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KMI/MPIS
Název Modelování a projektování informačních systémů
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/PIS2
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je podat studentům přehled pokročilejších principů, metodik a metod analýzy, návrhu a projektování IS a jejich nástrojů, procvičit jejich používání s nástrojem CASE, např. Enterprise Archtect a dále procvičit týmovou práci ve vývoji IS a tím vytvořit předpoklady pro řešení projektů IS/IT s využitím progresivních projekčních metod a prostředků. Studenti by měli být schopni provést analýzu business systému pro potřebu vývoje jeho informačního systému, případně i reengineeringu jeho business procesů, měli by být schopni zapojit se v příslušných rolích do projektů vývoje různých typů IS.

Požadavky na studenta

K získání potřebného počtu bodů pro zápočet vypracovat v průběhu semestru několik domácích úkolů. Dále student k zápočtu vypracuje a prezentuje závěrečný projekt.
Zkouška formou počítačového testu.

Obsah

Obsah předmětu:
1. Historie vývojových metodik a jejich vývojové trendy
2. Přehled jednotlivých metodik, standardy, principy
3. Životní cyklus vývoje IS podniku
4. Business modely, jejich provázanost s aplikacemi
5. Přehled metodik pro analýzu, přehled různých přístupů
6. BSP (Business System Planning), principy a postupy
7. Metody informační analýzy
8. Objektové modelování a OO principy, nástroje UML
9. Funkční analýza a popis datových struktur
10. Dynamické modely a model řízení
11. Konsistence modelů , princip normalizace v datovém modelu
12. Metamodelování , BPM, přehled nástrojů CASE
13. Nástroje řízení projektu a řízení IS/IT, vývoj trhu CASE a nástrojů modelování.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Přehled základních modelovacích technik UML v rozsahu předmětu Projektování informačních systémů I.

Získané způsobilosti

Studenti by měli být schopni provést analýzu business systém pro potřebu vývoje jeho informačního systému, případně i reengineeringu jeho business procesů, měli by být schopni zapojit se v příslušných rolích do projektů vývoje různých typů IS.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
Literatura
 • MERUNKA, V. Objektové modelování. 2008.
 • ŘEPA, V. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. 2007.
 • BRUCKNER, T. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4.
 • Neustadt, I., Arlow, J. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Praha: Computer Press, 2010., 2010.
 • S.A. Bernard. An Introduction To Enterprise Architecture. AuthorHouse, 2012. ISBN 978-1477258002.
 • Paul, J. Design Patterns in C#. Amazon Digital Services LLC, 2012., 2012.
 • Pecinovský, Rudolf. Návrhové vzory. Computer Press, 2007.
 • S. Bennett, R. Farmer. Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML. McGraw-Hill Higher Education; 4 edition, 2010. ISBN 978-0077125363.
 • A. Dennis, B. H. Wixom. Systems Analysis and Design. Wiley; 6 edition, 2014. ISBN 978-1118897843.
 • MERUNKA, V., J. POLÁK a A. CARDA. Umění systémového návrhu. 2002.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF