Matematika 2

Zkratka předmětu KMI/MATEB
Název předmětu Matematika 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/MATEB
Název Matematika 2
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KMI/AMATB
Podmiňující KMI/AMATA, KMI/MATEA
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Druhá část základního kurzu inženýrské matematiky. Je zaměřena na základy diferenciálního a integrálního počtu jedné reálné proměnné, diferenciálního počtu více proměnných.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- aktivní účast a 100% docházka na cvičeních
- vypracování 10 úkolů v systému LMS Moodle
- celková úspěšnost ve čtyřech průběžných testech (vždy 7 příkladů, časová dotace 30 min) alespoň 50 % nebo úspěšnost v souhrnném zápočtovém testu (21 příkladů, 90 min) alespoň 50 %

Pouze studenti, kteří získali zápočet, mohou vykonat zkoušku. Na zkoušku se studenti zapisují přes STAG na termíny jim určené. Zkouška se skládá ze 2 částí - písemné a ústní:
- písemná část sestává ze 4 komplexních příkladů, délka testu je 60 min
- v ústní části student prokáže znalost látky v celém jejím rozsahu.

Obsah

1 - Limita a spojitost funkce;
2 - Derivace, diferenciál;
3 - Technika derivování;
4 - Aplikace derivace prvního řádu;
5 - Derivace vyšších řádů a jejich aplikace;
6 - Neurčitý integrál, technika integrování;
7 - Základní integrační metody;
8. - Určitý integrál a jeho aplikace;
9 - Jednoduché diferenciální rovnice;
10 - Funkce více reálných proměnných;
11 - Parciální derivace, diferenciál;
12 - Lokální extrémy funkcí více proměnných;
13 - Vázané a absolutní extrémy 2 proměnných a jejich aplikace;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

prerekvizice: MATEA

Získané způsobilosti

Student chápe fundamentální pojmy diferenciálního a integrálního počtu. Předvádí základní techniky derivování a integrování a jejich aplikace. Řeší optimalizační úlohy. Ovládá matematický software MAPLE.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D.
  • Přednášející: RNDr. Marika Hrubešová, Ph.D., Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D., PhDr. Marek Šulista, Ph.D., Mgr. Klára Vocetková
  • Cvičící: RNDr. Marika Hrubešová, Ph.D., PhDr. Marek Šulista, Ph.D., Mgr. Klára Vocetková
Literatura
  • Nýdl, V., Lexová, R. Matematika (Část 1 - matematické struktury). skriptum ZF JU, ČB, 1996.
  • NÝDL, V., KLUFOVÁ, R. Matematika (Část 2 - Matematická analýza). Č. Budějovice: ZF JU, 1998.
  • NÝDL et all. Matematika I. - Mathematics I. Cvičení - Seminar. České Budějovice, 2007. ISBN 978-80-7394-129-1.
  • Nýdl, V. a kol. MAtematika II - Mathematics II. (Cvičení - Seminars). 2007.
  • Budnick, Frank S. Applied mathematics for business, economics, and the social sciences. 4. ed. New York : McGraw-Hill, 1993. ISBN 0-07-112580-9.
  • http://www2.ef.jcu.cz/~kvocetkova//MATI/index.html
  • Vocetková, K. Matematika II. 2020.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF