Matematika 2

Zkratka předmětu KMI/MATEB
Název předmětu Matematika 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/MATEB
Název Matematika 2
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KMI/AMATB
Podmiňující KMI/AMATA, KMI/MATEA
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Druhá část základního kurzu inženýrské matematiky. Je zaměřena na základy diferenciálního a integrálního počtu jedné reálné proměnné, diferenciálního počtu více proměnných.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- aktivní účast a 100% docházka na cvičeních
- vypracování 10 úkolů v systému LMS Moodle
- celková úspěšnost ve čtyřech průběžných testech (vždy 7 příkladů, časová dotace 30 min) alespoň 50 % nebo úspěšnost v souhrnném zápočtovém testu (21 příkladů, 90 min) alespoň 50 %

Pouze studenti, kteří získali zápočet, mohou vykonat zkoušku. Na zkoušku se studenti zapisují přes STAG na termíny jim určené. Zkouška se skládá ze 2 částí - písemné a ústní:
- písemná část sestává ze 4 komplexních příkladů, délka testu je 60 min
- v ústní části student prokáže znalost látky v celém jejím rozsahu.

Obsah

1 - Limita a spojitost funkce;
2 - Derivace, diferenciál;
3 - Technika derivování;
4 - Aplikace derivace prvního řádu;
5 - Derivace vyšších řádů a jejich aplikace;
6 - Neurčitý integrál, technika integrování;
7 - Základní integrační metody;
8. - Určitý integrál a jeho aplikace;
9 - Jednoduché diferenciální rovnice;
10 - Funkce více reálných proměnných;
11 - Parciální derivace, diferenciál;
12 - Lokální extrémy funkcí více proměnných;
13 - Vázané a absolutní extrémy 2 proměnných a jejich aplikace;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

prerekvizice: MATEA

Získané způsobilosti

Student chápe fundamentální pojmy diferenciálního a integrálního počtu. Předvádí základní techniky derivování a integrování a jejich aplikace. Řeší optimalizační úlohy. Ovládá matematický software MAPLE.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D.
  • Přednášející: RNDr. Marika Hrubešová, Ph.D., Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D., PhDr. Marek Šulista, Ph.D., Mgr. Klára Vocetková
  • Cvičící: RNDr. Marika Hrubešová, Ph.D., PhDr. Marek Šulista, Ph.D., Mgr. Klára Vocetková
Literatura
  • BUDNICK, F. S. Applied Mathematics for Business, Economics and the Social Sciences.
  • HOFFMAN, L. D., BRADLEY, G. L. Calculus for Business, Economics and the Social and Life Sciences. New York: McGraw Hill, 1992.
  • NÝDL, V., KLUFOVÁ, R. Matematika Část 2 - Matematická analýza.
  • NÝDL et all. Matematika II. - Mathematics II. Cvičení - Seminar.
  • KAŇKA, M., HENZLER, J. Matematika II (pro VŠE).
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF