Matematika

Zkratka předmětu KMI/MAT
Název předmětu Matematika
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KMI/MAT
Název Matematika
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Základní kurz matematiky pro zemědělské inženýry. Je zaměřen na základy lineární algebry, teorie funkcí, diferenciální a integrální počet, analýzu funkcí 2 proměnných. Důraz je kladen na aplikace a užití matematického software.

Požadavky na studenta

Aktivní účast na seminářích (100 %).
Splnění každého ze dvou zápočtových testů na minimálně 55%.
Písemná práce ke zkoušce minimálně 55%.

Obsah

1 - Vektorová a maticová algebra;
2 - Lineární závislost a nezávislost, hodnost;
3 - Determinant a jeho aplikace;
4 - Inverzní matice, maticové rovnice;
5 - Regulární soustavy lineárních rovnic;
6 - Elementární funkce a jejich vlastnosti;
7 - Limita a derivace funkce;
8 - Technika derivování, aplikace;
9 - Neurčitý integrál, technika integrování;
10 - Určitý integrál, aplikace, diferenciální rovnice;
11 - Funkce 2 proměnných , parciální derivace, diferenciál;
12 - Lokální extrémy funkcí 2 proměnných;
13 - Užití software MAPLE V v lineární algebře a matematické analýze;

LMS MOODLE:

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Matematika nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Student chápe základní pojmy lineární algebry a teorie funkcí. Užívá základní algoritmy lineární algebry, techniku derivování a integrování, řeší extremální problémy. Ovládá v potřebném rozsahu software MAPLE.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D.
  • Přednášející: RNDr. Marika Hrubešová, Ph.D., Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D., Mgr. Klára Vocetková
  • Cvičící: RNDr. Marika Hrubešová, Ph.D., Mgr. Klára Vocetková
Literatura
  • Barnett, R. A., Ziegler, M. R. College Mathematics for Management, Life and Social Sciences. San Francisco: Dellen, 1987.
  • HOFFMAN, L. D., BRADLEY, G. L. Calculus for Business, Economics and the Social and Life Sciences. New York: McGraw Hill, 1992.
  • NÝDL, V., KLUFOVÁ, R., ŠULISTA, M. Cvičení z matematiky pro zemědělské obory. Č. Budějovice: ZF JU, 2002.
  • NÝDL, V., KLUFOVÁ, R., HAŠEK, R. Matematika (pro zemědělské obory). Č. Budějovice: ZF JU, 1998.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF