Mathematics 1

Zkratka předmětu KMI/M1A
Název předmětu Mathematics 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/M1A
Název Mathematics 1
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/MATIA
Vyloučené předměty KMI/CM1, KMI/KMATI, KMI/MATI, KMI/M1
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

První část základního kurzu inženýrské matematiky. Je zaměřena na základy lineární algebry, teorie funkcí, posloupností a nekonečných řad. Důraz je kladen na aplikace v ekonomii. Kurz se vyučuje v anglickém jazyce.

Požadavky na studenta

- aktivní účast na cvičeních (100%)
- splnění všech úkolů v LMS Moodle
- úspěšné absolvování zápočtových testů (alespoň 70%), během semestru probíhá 6 testů s 2 otevřenými otázkami, časová dotace 10 minut, výsledná úspěšnost je průměr z 3 nejlepších výsledků za semestr
- složení kombinované zkoušky - část písemná (více než 50%), 4 otevřené otázky, časová dotace 60 minut a navazující ústní část (více než 50%)

Obsah

1. Funkce, motivování diferenciálního počtu maximalizačními úlohami a zkoumáním změn
2. Derivace, základní věty o derivacích a součtu a součinu
3. Derivace, věta o derivaci složené funkce, extrémy funkcí
4. Druhá derivace, průběh funkce a aplikace
5. Integrace (neurčitý integrál, polynomy, základní funkce)
6. Integrace (určitý integrál, plocha)
7. Posloupnost, vlastnosti, operace, příklady (aritmetická, geometrická)
8. Limity posloupností a základní operace
9. Limity částečných součtů a limity funkcí
10. Vektory (aritmetika, norma, odchylka, skalární součin, informativně vektorový součin)
11. Matice, základní operace, informativně inverze a násobení matic
12. Soustavy rovnic, maticová interpretace, řešení 3x3 Gaussovou eliminační metodou
13. Matematický software

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerequisities: KMI/VTM
Ekvivalence: KMI/MATI Matematika 1

Získané způsobilosti

The student will understand the basic concepts of linear algebra, the theory of functions, sequences and infinite series. He/she will use the basic algorithms of linear algebra, work with elementary functions, evaluate the limits of sequences and the convergence of infinite series. The students will fulfill all their duties in English.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D.
 • Přednášející: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
 • Cvičící: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
 • Nýdl. V. et al. Matematický seminář pro ekonomy - Mathematical Seminar for Economists. České Budějovice, 2008.
 • http://www2.ef.jcu.cz/~kvocetkova//MATI/index.html
 • http://www2.ef.jcu.cz/~kvocetkova//MATI/index.html
 • NÝDL V. a kol. Mathematický seminář pro ekonomy - Mathematical Seminar for Economists. EF JU, 2008. ISBN 9788073941291.
 • BUDNICK, F. S. Applied Mathematics for Business, Economics and the Social Sciences. McGraf-Hill, 1993.
 • https://openstax.org/details/books/calculus-volume-1
 • http://math.ef.jcu.cz/
 • http://math.ef.jcu.cz/
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF