Teorie pravděpodobnosti a statistika 2

Zkratka předmětu KMI/KPS2
Název předmětu Teorie pravděpodobnosti a statistika 2
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KMI/KPS2
Název Teorie pravděpodobnosti a statistika 2
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 14 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/KTPS2
Vyloučené předměty KMI/KPSA2, KMI/KPS2A
Podmiňující KMI/KPS1A, KMI/KTPS1, KMI/TPS1, KMI/TPS1A
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět seznamuje se základními postupy při zpracování dat, věnuje se soustavě popisných charakteristik a základním principům induktivního uvažování.

Požadavky na studenta

Student musí absolvovat písemnou zkoušku s 50% úspěšností po které následuje ústní část.

Obsah

1. Popisné statistiky, příklady použití. Práce se software.
2. Studentovo, Chi2, F - rozdělení. Příklady, výpočty v software. Kvantily.
3. Testování hypotéz. Základní myšlenka. Chyba prvního a druhého druhu. Možné závěry. Odvození testu
střední hodnoty při známém rozptylu.
4. T-testy, párový a dvouvýběrový. F-test. Test o rozptylu z normálního rozdělení. Software.
5. Test o střední hodnotě za pomoci CLV.
6. Teorie odhadu. Bodové a intervalové odhady, základní požadavky na bodové odhady.
7. Intervalový odhad za pomoci CLV. Výpočty velikostí souboru pro požadovanou délku intervalu
spolehlivosti a opačně.
8. Korelační koeficient, odhad, testování
9. Deskriptivní statistika. Grafické znázornění souboru (histogramy, krabicové grafy).
10. Testy na shodu středních hodnot z více výběrů. Software.
11. ANOVA 2 faktory
12. Prostá regresní analýza.
13. Regresní analýza s více vysvětlujícími proměnnými.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerekvizity: KMI/KTPS1 nebo KMI/KPS1A Teorie pravděpodobnosti a statistika 1
Ekvivalence: KMI/KTPS2 Teorie pravděpodobnosti a statistika 2

Získané způsobilosti

Student manages the basic principles and methods of probability and statistics.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Michael Rost, Ph.D.
  • Přednášející: Mgr. Michal Houda, Ph.D., Ing. Michael Rost, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Michael Rost, Ph.D.
Literatura
  • Anděl, J. Statistické metody 3. vyd., Praha, Marfyzpress.2003.ISBN 80-86732-08-8.
  • Sokal R.R., Rohlf F.J. Biometry. 4th edition. Freeman, San Francisco, 2012.
  • Zar, J. Biostatistical analysis. Upper Saddle River : Prentice-Hall/Pearson, 2010. ISBN 978-0-13-100846-5.
  • Fernandes, M. Statistics for Business and Economics. Ventures Publishing Aps., 2011. ISBN 978-87-7681-481-6.
  • Newbold, P., Clarlson, W., Thorne, B. Statistics for Business and Economics. Prentice Hall, 2010. ISBN 10:0-13-507248-4.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF