Informační a komunikační sítě

Zkratka předmětu KMI/KPS
Název předmětu Informační a komunikační sítě
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KPS
Název Informační a komunikační sítě
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/PS
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a technologiemi počítačových komunikací a počítačových sítí.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na seminářích, zpracování seminární práce - praktické aplikace v oblasti sítí (vytvoření malé sítě, připojení na Internet)

Obsah

Přednášky:
1. Komunikační model, jeho složky, principy komunikace;
2. Referenční model OSI, funkce vrstev modelu, mezivrstvová rozhraní, komunikace mezi vrstvami;
3. Síťová architektura TCP/IP;
4. Fyzická vrstva - přenosové kanály, charakteristiky, přenosová média;
5. Fyzická vrstva - topologie sítí, data, signály, kodování;
6. Spojová (linková) vrstva - Standard Ethernet/IEEE802.3;
7. Spojová (linková) vrstva - protokoly HDLC, PPP;
8. Síťová vrstva, směrování, směrovací protokoly, směrovače;
9. Protokoly IP vrstvy: ARP, RARP, IP, ICMP, IGMP;
10. Transportní vrstva, protokoly UDP, TCP, TCP spojení, sockety, porty;
11. Aplikační vrstva (Protokoly NFS a DNS, protokoly pro správu sítí -- SNMP, RMON, protokoly pro podporu elektronické pošty -- SMTP, POP, IMAP, protokoly pro podporu distribuovaných systému sítě Internet -- NNTP, HTTP);
12. WiFi (bezdrátový Ethernet).

Cvičení:
1. Základy datových komunikací - signály, šířka pásma, media;
2. Kódování, modulace, výpočet přenosových rychlostí;
3. Komunikace v síti TCP/IP, adresace;
4. Komunikace v síti TCP/IP, překlad adres, konfigurace;
5. Zadání semestrální práce - návrh sítě pro malou organizaci;
5. Směrování: RIP, OSPF;
6. Laboratorní cvičení;
Úloha 1. Vytvoření datového kabelu (RJ45);
Úloha 2. Návrh topologie sítě;
Úloha 3. Konfigurace přepínače;
Úloha 4. KOnfigurace firewallu;
Úloha 5. Konfigurace směrovače;
7. Prezentace seminárních prací;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti by měli být schopni prakticky navrhovat jednoduché lokální sítě, orientovat se ve správě sítí a v možnostech propojování lokálních sítí (včetně propojení na Internet) a problematiky zabezpečení počítačových sítí.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Cvičící: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
Literatura
  • Tanenbaum, A., S. Computer Network. London: Pearson, 2010. ISBN 978-0132126953.
  • SHINDER, L.D. Počítačové sítě. Praha: SoftPress, 2003.
  • Kurose James F., Ross Keith W. Počítačové sítě. Praha: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-3825-0.
  • RFC vztahujíící se k TCP/IP. Praha: Grada, 2003.
  • Dostálek, J., Kabelová, A. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 5. aktualizované vydání. ISBN: 978-80-251-2236-5. Brno: Computer Press, 2008.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF