Podnikání a obchodování na internetu

Zkratka předmětu KMI/KPOIN
Název předmětu Podnikání a obchodování na internetu
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KMI/KPOIN
Název Podnikání a obchodování na internetu
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 14 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je představit podnikání na Internetu, pojetí a modely e-businessu, technologie (hardware, software, internet, HTML, XML, databáze atd.), podnikové a mezipodnikové informační systémy (EDI, CPFR, RFID, CRM apod.), bezpečnost a šifrování, reklama na internetu a její měření, elektronický podpis, elektronické obchodování (e-commerce) a platební systémy (e-payments). Formy e-businessu (B2B, B2C, B2E, B2A, C2C). Pozornost je věnována především e-commerce a m-commerce, tedy elektronickým a mobilním formám obchodu (internetové obchody, internetová tržiště, e-procurement) a změnám, které způsobují v oblastech chování spotřebitelů, marketingu, supply chain managementu, mezipodnikových kooperací (sítí) a retail managementu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování několika drobných prací z oblasti podnikání a obchodování na internetu (modely aukcí, problematika důvěry v online systémech atd.)
Zpracování webových stránek vybrané podnokatelské aktivity na Internetu.
Požadavky ke zkoušce:
znalost základních principů, technologií a obchodních modelů v oblasti e-commerce

Obsah

1. Formy e-businessu, základní pojmy
2. Historie e-businessu
3. Chování spotřebitelů na internetu, nové formy marketingu
4. Technologie a standardy (hardware, software, XML, databáze)
5. Podnikové a mezipodnikové informační systémy (ERP, datové sklady, CRM, EDI)
6. Internetové obchodování B2C, m-Commerce
7. Internetové obchodování B2B, e-procurement, internetová tržiště
8. Internetové obchodování C2C, internetové aukce
9. Reklama na internetu a její měření, SEO, SEM, analýza návštěvnosti
10. Platební systémy, bezpečnost a šifrování
11. Kryptoměny, blockchain
12. Plánování a realizace eshopu, webové služby, praktické ukázky

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.
Ekvivalence: KMI/POIA


Získané způsobilosti

Studenti budou znát základní metodické postupy při projektování jednoduchých modelů elektronického obchodu, modelování struktur a chování dílčích částí elektronického obchodu a bezpečnosti vybraných částí těchto obchodů. Osvojí si základní pojmový aparát systémového pojetí elektronického obchodu a možnosti modelování jednotlivých částí různých typů elektronického obchodu.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
Literatura
 • LAUDON, K. C. et. al. E-commerce. New York: Prentice Hall, 2015. ISBN 978-0133507164.
 • SCHNEIDER, Gary P. Electronic commerce. Boston, MA: Cengage Learning, 2017, 2017. ISBN 9781305867819.
 • Narayanan Arvind. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies. Princeton University Press, 2016. ISBN 9780691171692.
 • PAPAZOGLOU, M., RIBBERS, P. e-Business: Organizational and Technical Foundations. USA, John Wiley & Sons, 2006. ISBN 978-0-470-84376-5.
 • Donát, J. e-Business pro manažery. Grada Publishing, 2000, 84 stran, 2000. ISBN 80-247-9001-7.
 • SUCHÁNEK, P. E-Commerce: Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Praha: Ekopress, 2012.
 • ULLMAN, Larry E. Effortless e-commerce with PHP and MySQL. Berkeley, CA: New Riders, 2014, 2014. ISBN 978-0321949363.
 • TELLEZ, Jesus. Mobile payment systems: secure network architectures and protocols. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2017, 2017. ISBN 978-3319230320.
 • GÁLA, L., J. POUR a Z. ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF