Projektování informačních systémů

Zkratka předmětu KMI/KPIS
Název předmětu Projektování informačních systémů
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KPIS
Název Projektování informačních systémů
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/PIS
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je podat přehled principů, metodik a technik nezbytných pro návrh a inovaci současných informačních systémů. Tyto principy jsou založeny na systémové teorii a metodologii a opírají se o základní metody systémové analýzy. Nezbytné je studenty seznámit i se speciálními metodami systémové analýzy opírajícími se o strukturované metodologie a objektovou metodologii. Součástí kurzu je i seznámení studentů se základy řízení a plánování projektů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Seminární práce - implementace konkrétního informačního systému vyhovujícímu obecným kriteriím

Požadavky ke zkoušce:
Teoretická zkouška zaměřená na přednášky. Celková známka je založená na výsledcích seminární práce a závěrečné zkoušky.

Obsah

1. úvod do kursu;
2. základní termíny;
3. metody a methodologie;
4. objektové orientované metody;
5. strukturované metody;
6. objektová metodologie;
7. nástroje Case;
8. UML;
9. projektování informačních systémů;
10. projektový management;
11. lidský factor v informačním systému;
12. jakost informačního systému;
13. bezpečnost informačních systémů;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Databázové systémy (DBS1)

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základním principům navrhování informačních systémů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Ing. Ludvík Friebel, Ph.D., RNDr. Josef Milota
  • Cvičící: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., RNDr. Josef Milota
Literatura
  • Chorafas, D.,N. Enterprise Architecture and New Generation Information Systems. CRC Press, 2016. ISBN 1420000314.
  • Bruckner, T. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4153-6.
  • Rydval, S. UML pro analytiky. Praha: Elebedial, 2019. ISBN 978-80-906968-5-3.
  • R. Pecinovský. Návrhové vzory. Praha: Computer Press, 2012.
  • A. Dennis, B. H. Wixom. Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML. New York: Wiley, 2014. ISBN 978-1118897843.
  • ŘEPA, V. Podnikové procesy. Procesní řízení a modelování. Grada, Praha, 2007.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF