Podnikové informační systémy II

Zkratka předmětu KMI/KPDS2
Název předmětu Podnikové informační systémy II
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KMI/KPDS2
Název Podnikové informační systémy II
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/PDIS2
Vyloučené předměty KMI/PDIS2
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a metodami používaných v podnikových informačních systémech. Pozornost je zaměřena zejména na software typu ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), BI (Business Intelligence) a na další software používaný v podnicích. Studenti budou také seznámeni s postupem implementace podnikového IS na příkladu vybraného software (např. ERP Axapta).

Požadavky na studenta

K získání potřebného počtu bodů pro zápočet je zapotřebí v průběhu semestru odevzdat semestrální práci zaměřenou na probíranou problematiku.
Součástí zkoušky je test a rozprava nad závěrečným projektem.

Obsah

Tematické celky:
1. Informační společnost, Úvod do informačních systémů, Učící se organizace, Historické etapy vývoje IS
2. Klasifikace PIS, Koncepce PIS, Terminologie, Architektura PIS
3. Budování podnikových informačních systémů, Životní cyklus , Způsoby pořízení PIS, Ekonomické hodnocení pořízení PIS
4. ERP- Enterprise Resource Planning díl 1, Co je to ERP systém a jaké činnosti zajišťuje,
Významní výrobci ERP systémů, Řízení ekonomického procesu, HRM, Řízení majetku a správa kritických aktiv, OpenSource ERP
5. ERP- Enterprise Resource Planning díl 2, Logistika, Prodej, SCM - řízení dodavatelského řetězce,
6. ERP II - Enterprise Resource Planning, CRM
7. ERP II, BI Business Intellingence, MIS Manager Information Systém, EIS Execution Information System, DW Data Warehouse
8. ERP II, MES Manufacturing Excecution System, APS Advanced Planning System, MRP Material Requirements Planning, MRP II - Material Requirements Planning
9. ERP II, ECM Enterprise Content Management, DMS Document Managemnt System, CMS Content Management System
10. ERP II, Branžová řešení ERP, Aplikace pro řízení externí vztahů, Podpora E-businessu
11. Systémová integrace
12. Bezpečnost v informačních systémech
13. Řízení provozu podnikové informatiky, Standardy v IS

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Přehled základních znalostí v rozsahu předmětu Podnikové informační systémy I.

Získané způsobilosti

Studenti porozumí možnostem a limitům uplatnění jednotlivých typů podnikového software. Budou znát vazby aplikací ERP na další podnikové aplikace, zásady jednotlivých etap výběru a implementace podnikového IS včetně jejich specifik, trendů a inovací.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
Literatura
  • SUCHÁNEK, P. E-Commerce: Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Praha: Ekopress, 2012.
  • POUR J. L. GÁLA A Z. ŠEDIVÁ. Podniková informatika. Praha: Grada, 2009.
  • Basl, J. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2279-5.
  • Bruckner, Tomáš,; Voříšek, Jiří,; Buchalcevová, Alena,; Stanovská, Iva; Chlapek, Dušan; Řepa, Václav. Tvorba informačních systémů : principy, metodiky, architektury. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4153-6.
  • TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. Praha: Grada, 2008.
  • QING L. a Y. CHEN. Modeling and Analysis of Enterprise and Information Systems: From Requirements to Realization. Berlin: Springer, 2009.
  • SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT. Brno: Computer Press, 2007.
  • VRANA, I., RICHTA, K. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. Praktická příručka pro podnikové manažery. Praha, Grada, 2005.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), E-learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF