Podnikové informační systémy II

Zkratka předmětu KMI/KPDS2
Název předmětu Podnikové informační systémy II
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KPDS2
Název Podnikové informační systémy II
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/PDIS2
Vyloučené předměty KMI/CPDIS, KMI/CPIS2, KMI/PDIS2
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a metodami používaných v podnikových informačních systémech. Pozornost je zaměřena zejména na software typu ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), BI (Business Intelligence) a na další software používaný v podnicích. Studenti budou také seznámeni s postupem implementace podnikového IS na příkladu vybraného software (např. ERP Axapta).

Požadavky na studenta

K získání potřebného počtu bodů pro zápočet je zapotřebí v průběhu semestru odevzdat semestrální práci zaměřenou na probíranou problematiku.
Součástí zkoušky je test a rozprava nad závěrečným projektem.

Obsah

1. Základní principy aplikací typu ERP (Enterprise Resource Planning) se zaměřením na vybraný ERP systém, např. MS AXAPTA
2. Popis funkcionality finanční části ERP
3. Objasnění vazeb ERP na další podnikové aplikace
4. Aktuální situace a trendy na trhu ERP
5. Další prvky podnikových IS - BI, CRM a další aplikace a jejich funkcionalita
6. Zásady projektu implementace podnikového IS
7. Řízení IS, organizační a právní aspekty implementace podnikového IS
8. Trendy podnikových IS
9. Specifika řešení IS pro různé segmenty - malé, střední a velké podniky, odvětvová řešení
10. Funkční, datové a procesní trendy podnikových IS
11. Přístupy k hodnocení efektů IS
12. Přístupy k inovaci IS

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Přehled základních znalostí v rozsahu předmětu Podnikové informační systémy I.

Získané způsobilosti

Studenti porozumí možnostem a limitům uplatnění jednotlivých typů podnikového software. Budou znát vazby aplikací ERP na další podnikové aplikace, zásady jednotlivých etap výběru a implementace podnikového IS včetně jejich specifik, trendů a inovací.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
Literatura
  • SUCHÁNEK, P. E-Commerce: Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Praha: Ekopress, 2012.
  • POUR J. L. GÁLA A Z. ŠEDIVÁ. Podniková informatika. Praha: Grada, 2009.
  • Basl, J. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2279-5.
  • TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. Praha: Grada, 2008.
  • QING L. a Y. CHEN. Modeling and Analysis of Enterprise and Information Systems: From Requirements to Realization. Berlin: Springer, 2009.
  • SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT. Brno: Computer Press, 2007.
  • VRANA, I., RICHTA, K. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. Praktická příručka pro podnikové manažery. Praha, Grada, 2005.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), E-learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF