Podnikové informační systémy

Zkratka předmětu KMI/KPDS1
Název předmětu Podnikové informační systémy
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KPDS1
Název Podnikové informační systémy
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/PDIS1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz poskytuje informace z oblasti vývoje, návrhu a implementace podnikových informačních systémů v jednotlivých částech jejich životního cyklu. Dává přehled o současných IT/ICT systémech a jejich nadstavbách, prvky řešení, systémy pro podporu vrcholového managementu (EIS), systémy APS, znalostní systémy - BI)

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování dílčích úloh, zpracování semestrálního projektu.
Zkouška písemná a ústní - rozprava nad semestrálním projektem.

Obsah

Přednášky:
1. Úvod do problematiky podnikových informačních systémů;
2. Úvod do problematiky podnikových procesů;
3. Metody analýzy informačních systémů a využití SW nástrojů;
4. Metodiky návrhu a vývoje informačního systému, možnosti simulace procesů;
5. Příprava projektu informačního systému, jeho implementace, provoz, údržba a rozvoj informačních systémů;
6. Přehled systémů informační podpory procesů řízení a plánování zakázky;
7. Informační podpora opatřovacích procesů a procesů řízení vztahů se zákazníky;
8. Informační podpora tvorby a řízení dokumentace, workflow;
9. Systémy pro podporu rozhodování;
10. Počítačová podpora reengineeringu;
11. Aplikační architektury IS/ICT;
12. Analýzy trhu podnikových IS, rozvojové trendy;

Cvičení:
1. Úvod do problematiky informačních systému - praktická ukázka;
2. Analýza podnikových procesů a cílů;
3. Vytvoření procesní mapy;
4. Standardy pro zobrazení procesů;
- Diagram procesů;
- IDEF3;
- BPM;
5. Modelování procesů a jejich simulace;
6. Podpora při integraci aplikací;
7. Dokumentace IS a její elektronická tvorba;
8. Architektury IS/ICT;
9. Analýza trhu IS, rozvojové trendy;
10. Prezentace semestrálního projektu;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerekvizitou je předmět Základy programování (ZPG)

Získané způsobilosti

Studenti získají základní dovednosti a znalosti potřebné při specifikaci požadavků na informační systém, jeho analýzy, návrhu a implementaci. Studenti by měli být schopni koordinovat činnosti při zavádění podnikových informačních systémů a mít přehled o podnikových informačních systémech na trhu a jejich funkcionalitě.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
 • Přednášející: Ing. Radek Bartuška, MBA, doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., RNDr. Josef Milota
 • Cvičící: Ing. Radek Bartuška, MBA, doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., RNDr. Josef Milota
Literatura
 • BRUCKNER, T. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4.
 • Weske, M. Business process management: concepts, languages, architectures. New York, 2012. ISBN 978-3-642-28615-5.
 • VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích: teorie a praxe projektování. Praha: Grada, 2009.
 • SOUSA, Kenneth J. a Effy. OZ. Management information systems. Stanford, CT, USA: Cengage Learning, 2015. ISBN 978-1285186139.
 • Voříšek, J. a J. Pour. Management podnikové informatiky. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-102-4.
 • Basl, J., & Blažíček, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-4307-3.
 • Voříšek a kol. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2015. ISBN 978-80-245-2086-5.
 • ROLÍNEK, L. a kol.:. Procesní management ? vybrané aspekty. České Budějovice: EF JCU, 2008.
 • VRANA, I., RICHTA, K. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. Praktická příručka pro podnikové manažery. Praha, Grada, 2005.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF