Podnikové informační systémy

Zkratka předmětu KMI/KPDIS
Název předmětu Podnikové informační systémy
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KPDIS
Název Podnikové informační systémy
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 18 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/PDIS
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz poskytuje informace z oblasti vývoje, návrhu a implementace podnikových informačních systémů v jednotlivých částech jejich životního cyklu. Dává přehled o současných IT/ICT systémech a jejich nadstavbách, prvky řešení, systémy pro podporu vrcholového managementu (EIS), systémy APS, znalostní systémy - BI)

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování a obhájení zadané seminární práce

Obsah

Přednášky:
1. Úvod do problematiky podnikových informačních systémů;
2. Úvod do problematiky podnikových procesů;
3. Metody analýzy informačních systémů a využití SW nástrojů;
4. Metodiky návrhu a vývoje informačního systému, možnosti simulace procesů;
5. Příprava projektu informačního systému, jeho implementace, provoz, údržba a rozvoj informačních systémů;
6. Přehled systémů informační podpory procesů řízení a plánování zakázky;
7. Informační podpora opatřovacích procesů a procesů řízení vztahů se zákazníky;
8. Informační podpora tvorby a řízení dokumentace, workflow;
9. Systémy pro podporu rozhodování;
10. Počítačová podpora reengineeringu;
11. Aplikační architektury IS/ICT;
12. Analýzy trhu podnikových IS, rozvojové trendy;

Cvičení:
1. Úvod do problematiky informačních systému - praktická ukázka;
2. Analýza podnikových procesů a cílů;
3. Vytvoření procesní mapy;
4. Standardy pro zobrazení procesů;
- Diagram procesů;
- IDEF3;
- BPM;
5. Modelování procesů a jejich simulace;
6. Podpora při integraci aplikací;
7. Dokumentace IS a její elektronická tvorba;
8. Architektury IS/ICT;
9. Analýza trhu IS, rozvojové trendy;
10. Prezentace semestrálního projektu;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerekvizitou je předmět Základy programování (ZPG)

Získané způsobilosti

Studenti získají základní dovednosti a znalosti potřebné při specifikaci požadavků na informační systém, jeho analýzy, návrhu a implementaci. Studenti by měli být schopni koordinovat činnosti při zavádění podnikových informačních systémů a mít přehled o podnikových informačních systémech na trhu a jejich funkcionalitě.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: Ing. Radek Bartuška, MBA, doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., RNDr. Josef Milota
Literatura
  • WESKE, M. Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures, Springer. Berlin, 2007.
  • GENTLE, M. IT SUCCESS! Towards a New Model for Information Technology. Wiley, Chichester, 2007.
  • GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P. Podniková informatika. Praha, Grada, 2006.
  • BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. Praha, Grada, 2008.
  • ŘEPA, V. Podnikové procesy. Procesní řízení a modelování. Grada, Praha, 2007.
  • STAIR, R., REYNOLDS, G. Principles of Information Systems. Boston, 2007.
  • IN, Lee. E-business Innovation and Process Management. London, Cybertech Publishing, 2007.
  • VRANA, I., RICHTA, K. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. Praktická příručka pro podnikové manažery. Praha, Grada, 2005.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF