Modelování a projektování IS

Zkratka předmětu KMI/KMPIS
Název předmětu Modelování a projektování IS
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KMI/KMPIS
Název Modelování a projektování informačních systémů
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je podat studentům přehled pokročilejších principů, metodik a metod analýzy, návrhu a projektování IS a jejich nástrojů, procvičit jejich používání s nástrojem CASE, např. Enterprise Archtect a dále procvičit týmovou práci ve vývoji IS a tím vytvořit předpoklady pro řešení projektů IS/IT s využitím progresivních projekčních metod a prostředků. Studenti by měli být schopni provést analýzu business systému pro potřebu vývoje jeho informačního systému, případně i reengineeringu jeho business procesů, měli by být schopni zapojit se v příslušných rolích do projektů vývoje různých typů IS.

Požadavky na studenta

K získání potřebného počtu bodů pro zápočet vypracovat v průběhu semestru několik domácích úkolů. Dále student k zápočtu vypracuje a prezentuje závěrečný projekt.
Zkouška je formou počítačového testu.

Obsah

Obsah předmětu:
1. Historie vývojových metodik a jejich vývojové trendy
2. Přehled jednotlivých metodik, standardy, principy
3. Životní cyklus vývoje IS podniku
4. Business modely, jejich provázanost s aplikacemi
5. Přehled metodik pro analýzu, přehled různých přístupů
6. BSP (Business System Planning), principy a postupy
7. Metody informační analýzy
8. Objektové modelování a OO principy, nástroje UML
9. Funkční analýza a popis datových struktur
10. Dynamické modely a model řízení
11. Konsistence modelů , princip normalizace v datovém modelu
12. Metamodelování , BPM, přehled nástrojů CASE
13. Nástroje řízení projektu a řízení IS/IT, vývoj trhu CASE a nástrojů modelování.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Přehled základních modelovacích technik UML v rozsahu předmětu Projektování informačních systémů I.

Získané způsobilosti

Studenti by měli být schopni provést analýzu business systém pro potřebu vývoje jeho informačního systému, případně i reengineeringu jeho business procesů, měli by být schopni zapojit se v příslušných rolích do projektů vývoje různých typů IS.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
Literatura
 • MERUNKA, V. Objektové modelování. 2008.
 • ŘEPA, V. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. 2007.
 • BRUCKNER, T. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4.
 • Neustadt, I., Arlow, J. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Praha: Computer Press, 2010., 2010.
 • S.A. Bernard. An Introduction To Enterprise Architecture. AuthorHouse, 2012. ISBN 978-1477258002.
 • Paul, J. Design Patterns in C#. Amazon Digital Services LLC, 2012., 2012.
 • Pecinovský, Rudolf. Návrhové vzory. Computer Press, 2007.
 • S. Bennett, R. Farmer. Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML. McGraw-Hill Higher Education; 4 edition, 2010. ISBN 978-0077125363.
 • A. Dennis, B. H. Wixom. Systems Analysis and Design. Wiley; 6 edition, 2014. ISBN 978-1118897843.
 • MERUNKA, V., J. POLÁK a A. CARDA. Umění systémového návrhu. 2002.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning, Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF