Finanční a pojistná matematika

Zkratka předmětu KMI/KFPMA
Název předmětu Finanční a pojistná matematika
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KFPMA
Název Finanční a pojistná matematika
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/FPMAT
Vyloučené předměty KMI/AFPMA, KMI/KAFPM
Podmiňující KMI/AMATA, KMI/CM1, KMI/KMATA, KMI/KMATI, KMI/MAT, KMI/MATEA, KMI/MATI, KMI/MATIA, KMI/M1, KMI/M1A, KMI/YMATI
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Daný kurz seznamuje studenty se základními pojmy, principy a početními operacemi finanční a pojistné matematiky a jejich aplikací v konkrétních úlohách. Tématicky první část kurzu pokrývá problematiku časové hodnoty peněz, jednoduchého a složeného úročení, modelů opakovaných plateb - spoření a důchodů, umořování dluhu, modely odpisů, dále pak problematiku dluhopisů, akcií a opcí. Druhá část kurzu je zaměřena na základní principy pojištění s akcentem na problematiku úmrtnostních tabulek a jejich aplikaci v modelech životního a penzijního pojištění.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Celková úspěšnost alespoň 15 bodů z 22 ze dvou zápočtových testů (každý test maximálně po 11 bodech.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost MS Excel při řešení 2 komplexnějších problémů finanční a pojistné matematiky. Celková známka se určuje na základě výsledků ze zápočtových testů a zkoušky.

Obsah

Přednášky:
1 - úvod, základní terminologie
2 - posloupnosti
3 - jednoduchý úrok, bankovní diskont, eskontace směnek, běžný účet
4 - složený a spojitý úrok, kombinace jednoduchého a složeného úročení
5 - inflace, reálná a efektivní úroková míra
6 - modely spoření
7 - umořování dluhu, vyplácení důchodu
8 - odpisy majetku
9 - bezkupónové a kupónové dluhopisy
10 - akcie, opce
11 - úmrtnostní tabulky
12 - modely životního pojištění
13 - modely důchodového pojištění

Cvičení:
1 - procenta, průměry
2 - posloupnosti
3 - jednoduchý úrok, bankovní diskont, eskontace směnek, běžný účet
4 - složený a spojitý úrok, kombinace jednoduchého a složeného úročení
5 - inflace, reálná a efektivní úroková míra
6 - modely spoření
7 - umořování dluhu, vyplácení důchodu
8 - odpisy majetku
9 - bezkupónové a kupónové dluhopisy
10 - akcie, opce
11 - úmrtnostní tabulky
12 - modely životního pojištění
13 - modely důchodového pojištění

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Finanční a pojistné matematiky je podmíněn předměty Matematika I (MATEA, MATI).

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům finanční a pojistné matematiky, jsou schopni porovnávat různé finanční produkty, sestavovat splátkové kalendáře a kalkulovat pojistné životního pojištění.

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Ilona Berková, doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D., PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Cvičící: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D., PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • Šulista, M., Nýdl, V., Moore, G. Introduction to Financial and Actuarial Mathematics. Č. Budějovice, 2006. ISBN 80-7040-919-3.
  • Cipra, T. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: Ekopress,s.r.o., 2005.
  • Zima, P., Brown, L., R. Schaum´s Outline of Theory and Problems of Mathematics of Finance. New York, 1996. ISBN 9780070082038.
  • Radová, J., Dvořák, P. Finanční matematika pro každého. Praha, 2001. ISBN 978-80-247-2233-7.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF