Financial Mathematics

Zkratka předmětu KMI/KFNMA
Název předmětu Financial Mathematics
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KFNMA
Název Financial Mathematics
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KMI/FINMA
Vyloučené předměty KMI/KFINM
Podmiňující KMI/CM1, KMI/KMATA, KMI/KMATI, KMI/MATI, KMI/M1, KMI/CM1, KMI/KMATA, KMI/KMATI, KMI/MATI, KMI/M1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of the course of Financial and Actuarial Mathematics is to introduce students to the basic terminology, models, principles, and mathematical calculations of financial mathematics and their applications in concrete financial problems. The secondary aim is to develop students' language competences in the filed of financial mathematics.

Daný kurz seznamuje studenty se základními pojmy, principy a početními operacemi finanční matematiky a jejich aplikací v konkrétních úlohách. Tématicky kurz pokrývá problematiku časové hodnoty peněz, jednoduchého a složeného úročení, modelů opakovaných plateb - spoření a důchodů, umořování dluhu, modely odpisů, dále pak problematiku dluhopisů, akcií a opcí. Druhotným cílem je rozvinout u studentů jazykové a komunikační kompetence v oblasti finanční angličtiny.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
Obtaining at least 15 points out of 22 in two credit tests (each of them is worth a maximum of 11 points).

Examination Requirements:
Calculation of two financial problems using MS Excel. Final mark is based on the results of the credit tests and the final examination.

Požadavky k zápočtu:
Celková úspěšnost alespoň 15 bodů z 22 ze dvou zápočtových testů (každý test maximálně po 11 bodech) .

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost MS Excel při řešení 2 komplexnějších problémů finanční matematiky. Celková známka se určuje na základě výsledků ze zápočtových testů a zkoušky.

Obsah

Lectures:
1 - introduction to the course, assignments; basic terminology
2 - arithmetic and geometric sequence
3 - simple interest, bank discount, bill of exchange
4 - compound and continuous interest, combination of simple and compound interest
5 - real and effective interest rate, inflation, current account
6 - simple and general annuities
7 - loan and mortgage redemption
8 - assets depreciation
9 - zero and coupon bonds
10 - shares, options
11 - analysis of portfolio

Seminars:
1 - percentages, means
2 - arithmetic and geometric sequence
3 - simple interest, bank discount, bill of exchange
4 - compound and continuous interest, combination of simple and compound interest
5 - real and effective interest rate, inflation, current account
6 - simple and general annuities
7 - loan and mortgage redemption
8 - assets depreciation
9 - zero and coupon bonds
10 - shares,
11 - analysis of portfolio


Přednášky:
1 - úvod, základní terminologie
2 - posloupnosti
3 - jednoduchý úrok, bankovní diskont, eskontace směnek, běžný účet
4 - složený a spojitý úrok, kombinace jednoduchého a složeného úročení
5 - inflace, reálná a efektivní úroková míra
6 - modely spoření
7 - umořování dluhu, vyplácení důchodu
8 - odpisy majetku
9 - bezkupónové a kupónové dluhopisy
10 - akcie, opce
11 - analýza portfolia

Cvičení:
1 - procenta, průměry
2 - posloupnosti
3 - jednoduchý úrok, bankovní diskont, eskontace směnek, běžný účet
4 - složený a spojitý úrok, kombinace jednoduchého a složeného úročení
5 - inflace, reálná a efektivní úroková míra
6 - modely spoření
7 - umořování dluhu, vyplácení důchodu
8 - odpisy majetku
9 - bezkupónové a kupónové dluhopisy
10 - akcie, opce
11 - analýza portfolia

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

The course has no prerequisities.

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Students understand the basic principles of financial mathematics, they are able to compare various financial products and to use effectively the relevant software in their financial computation.

Studenti rozumí základním principům finanční matematiky, jsou schopni porovnávat a analyzovat různé finanční a investiční produkty s využitím vhodného softwaru (např. MS Excel).

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Ilona Berková, Mgr. Petr Chládek, Ph.D., PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • ŠULISTA, M. - NÝDL, V. - MOORE, G. Introduction to Financial and Actuarial Mathematics. EF JU České Budějovice, 2006.
  • ZIMA, P. - BROWN L., R. Schaum s Outline of Theory and Problems of Mathematics of Finance. New York : McGraw-Hill Companies, Inc., 1996.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF