Finanční matematika

Zkratka předmětu KMI/KFINM
Název předmětu Finanční matematika
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KFINM
Název Finanční matematika
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KMI/FINM
Vyloučené předměty KMI/KFNMA
Podmiňující KMI/CM1, KMI/KMATA, KMI/KMATI, KMI/MATI, KMI/MATIA, KMI/M1, KMI/M1A, KMI/YMATI
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Daný kurz seznamuje studenty se základními pojmy, principy a početními operacemi finanční matematiky a jejich aplikací v konkrétních úlohách. Tématicky kurz pokrývá problematiku časové hodnoty peněz, jednoduchého a složeného úročení, modelů opakovaných plateb - spoření a důchodů, umořování dluhu, modely odpisů, dále pak problematiku dluhopisů, akcií a opcí.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Na konci semestru se píše jeden souhrnný zápočtový test (maximálně za 14 bodů). Test má 1 řádný a 2 opravné termíny. Pro získání zápočtu je nutno získat v testu alespoň 8 bodů. Pouze v řádném termínu může student získat bonusové body. U zápočtových testů je povolena kalkulačka a seznam vzorečků, který poskytne studentům vyučující.


Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost MS Excel při řešení 2 komplexnějších problémů finanční matematiky. Celková známka se určuje na základě výsledků ze zápočtových testů a zkoušky.

Obsah

1) Základní terminologie, procenta, průměry, posloupnosti.
2) Jednoduché úročení a diskontování, standardy úročení.
3) Složený a spojitý úrok, kombinace jednoduchého a složeného úročení.
4) Inflace, reálná a efektivní úroková míra.
5) Časová hodnota peněz, systém finančních toků.
6) Modely spoření.
7) Umořování dluhu, RPSN.
8) Komplexní modely spoření.
9) Odpisy majetku.
10) Modelování základních bankovních produktů v Excelu.
11) Portfolio, měření výkonnosti.
12) Měření rizika.
13) Náhodné úročení.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerekvizity: KMI/KTPS1 nebo KMI/KPS1A Teorie pravděpodobnosti a statistika 1
Ekvivalence: KMI/KFNMA Financial Mathematics

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům finanční matematiky, jsou schopni porovnávat a analyzovat různé finanční a investiční produkty s využitím vhodného softwaru (např. MS Excel).

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Ilona Berková, Mgr. Petr Chládek, Ph.D., PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • ŠULISTA, M. - NÝDL, V. - MOORE, G. Introduction to Financial and Actuarial Mathematics. EF JU České Budějovice, 2006.
  • Cipra, T. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: Ekopress,s.r.o., 2005.
  • RADOVÁ, J. - DVOŘÁK, P. Finanční matematika pro každého. Praha: Grada Publishing, 2001.
  • http://www2.ef.jcu.cz/~sulista/pages/index.php?pagename=fpmat.
  • ZIMA, P. - BROWN L., R. Schaum s Outline of Theory and Problems of Mathematics of Finance. New York: McGraw-Hill Companies, Inc., 1996.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), E-learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF