Algorithms and Data Structures 1

Zkratka předmětu KMI/KDS1A
Název předmětu Algorithms and Data Structures 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KDS1A
Název Agorithms and Data Structure 1
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KMI/ADS1A
Vyloučené předměty KMI/ADS1, KMI/KADS1
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními datovými strukturami a jejich využitím při tvorbě efektivních algoritmů. Studenti si v rámci předmětu osvojí základní algoritmické konstrukce a postupy pro návrh algoritmů. Během kurzu se studenti seznámí se základními abstraktními datovými typy (pole, seznam, strom, slovník) a často používanými algoritmy zaměřenými především na organizaci dat (řazení, hledání).

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Absolvování závěrečného písemného testu.

Obsah

1. Základní algoritmické konstrukce;
2. Metody návrhu algoritmu;
3. Základy složitosti algoritmů;
4. Algoritmické konstrukce;
a. pro práci s posloupnostmi,
b. pro práci s maticemi;
5. Datové struktury;
a. kompaktní a spojové seznamy,
b. zásobník, fronta, halda;
6. Algoritmy vnitřního třídění;
a. přímé metody,
b. quicksort, heapsort;
7. Stromy, hašovací tabulky - základní pojmy;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Absolvent kurzu bude rozumět základním principům algoritmů, bude schopen vytvářet jednodušší algoritmy a používat je při vytváření svých programů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
Literatura
  • McMillan, M. Data Structures and Algorithms Using C#. New York: Cambridge University Press, 2007.
  • Edmonds, J. How to Think about Algorithms. Cambridge: University Press, 2008.
  • Sedgewick, R. Algorithms in Java. New York: Addison Wesley, 1999.
  • Preiss, B. R. Data Structures and Algorithms whit Object-Oriented Design Patterns in Java. New York: John Wiley & Sons, 2000. ISBN 0-471-34613-6.
  • CORMEN, T. H., LEISERSON, CH. E. RIVEST, R. R. Introduction to Algorithms. Cambridge : MIT Press, 2002. ISBN 0-262-03293-7.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF