Databázové systémy 2

Zkratka předmětu KMI/KDBS2
Název předmětu Databázové systémy 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KDBS2
Název Databázové systémy 2
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 12 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KMI/DBS2
Vyloučené předměty
Podmiňující KMI/CDBS1, KMI/DBS1, KMI/KDBS1, KMI/ODBS1
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je praktická tvorba databázových aplikací - vytváření databázových modelů, propojení relačních databází s objektovými programy. Studenti se rovněž seznámí s postupy analýzy, návrhu a implementace ucelených projektů založených na práci s daty a jazyku UML.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování dílčích úložek, vytvoření projektové aplikace. Celková úspěšnost alespoň 65%.

Obsah

1. - Data mining
2. - Zdroje. Relační DB. OLAP. Datové sklady
3. - Základy pravděpodobnosti a statistiky
4. - Statistika. Kontingenční tabulky. Regresní analýza. Diskriminační, shluková analýza
5. - Příprava dat
6. - Strojové učení
7. - Rozhodovací stromy
8. - Asociační pravidla
9. - Rozhodovací pravidla
10. - Neuronové sítě, Bayesovská klasifikace
11. - Vyhodnocení výsledků
12. - Systémy pro dobývání znalostí z DB

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Databázové systémy 1 (DBS1)

Získané způsobilosti

Studenti mají přehled o základních etapách procesu získávání znalostí z databází, o základních technikách, algoritmech a nástrojích data miningu. Student je schopen řešit jednoduché praktické úlohy z oblasti dobývání dat.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • Kroenke David M. Databáze. Praha: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4352-0.
  • CONOLLY, T., BEGG, C., HOLOWCZAK, R. Mistrovství - Databáze. Computer Press, 2009.
  • THOMSEN, C. Database Programming with C#. Apress, 2002.
  • Hernandez, M., J. Návrh databází. Grada, 2006. ISBN 80-247-0900-7.
  • SHOEMAKER, M., L. UML Applied: A .NET Perspective. Apress, 2004.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF