Databázové systémy 1

Zkratka předmětu KMI/KDBS1
Název předmětu Databázové systémy 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KDBS1
Název Databázové systémy 1
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KMI/DBS1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoretickými pojmy z oblasti databázových technologií. Budou vysvětleny pojmy databázový systém, databázové modely (E-R konceptuální, relační, objektový), pravidla normalizace databází, relační algebra, dotazovací jazyky SQL, transakce a řízení konkurenčního přístupu včetně nejnovějších trendů a kritérií pro klasifikaci databázových systémů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování dílčích úložek, vytvoření projektové aplikace. Celková úspěšnost alespoň 65%.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost návrhu a tvorby databáze, její optimalizace a normalizace.

Obsah

1. - Základní pojmy
2. - Konceptuální ER model
3. - Relační algebra, relační kalkul
4. - Relační model, Transformace E-R schematu do RMD
5. - SQL- tvorba dotazů
6. - SQL - složitější dotazy, definice a aktualizace dat
7. - Funkční závislosti
8. - Normalizace databází
9. - Pokročilé rysy jazyka SQL, procedury, trigery
10. - Transakce
11. - Principy administrace databáze - např. MS SQL, Posgre SQL
12. - Distribuované DBS, postrelační DBS, NoSQl databáze - vlastnosti

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Kurz nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí a jsou schopni navrhovat, vytvářet a spravovat databázové aplikace pro osobní potřebu i pro potřeby školy či malé firmy. Orientují se v problematice návrhu databází, tvorby a optimalizace SQL dotazů.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Mgr. Radim Remeš
 • Cvičící: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Mgr. Radim Remeš
Literatura
 • HOLUBOVÁ, Irena, Jiří KOSEK, Karel MINAŘÍK a David NOVÁK. Big Data a NoSQL databáze. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5466-6.
 • KROENKE, David a David J. AUER. Databáze. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4352-0.
 • POKORNÝ, Jaroslav a Michal VALENTA. Databázové systémy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. ISBN 978-80-0105-212-9.
 • LAURENČÍK, Marek. SQL: podrobný průvodce uživatele [online]. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0774-2.
 • CONOLLY, T., BEGG, C., HOLOWCZAK, R. Mistrovství - Databáze. Computer Press, 2009.
 • HERNANDEZ, M., J. Návrh databází. Grada, 2006. ISBN 80-247-0900-7.
 • ROCKOFF, Larry. The language of SQL. Boston, MA: Course Technology Cengage Learning, c2011, xiv, 239 p., 2011. ISBN 978-143-5457-515.
 • LACKO, L. 1001 tipů a triků pro SQL. Brno: Computer Press, 2011, 416 s., 2011. ISBN 978-80-251-3010-0.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF