Algoritmy a datové struktury 1

Zkratka předmětu KMI/KADS1
Název předmětu Algoritmy a datové struktury 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KADS1
Název Algorithms and Data Structures 1
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KMI/ADS1
Vyloučené předměty KMI/KDS1A
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními datovými strukturami a jejich využitím při tvorbě efektivních algoritmů. Studenti si v rámci předmětu osvojí základní algoritmické konstrukce a postupy pro návrh algoritmů. Během kurzu se studenti seznámí se základními abstraktními datovými typy (pole, seznam, strom, slovník) a často používanými algoritmy zaměřenými především na organizaci dat (řazení, hledání).

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Absolvování závěrečného písemného testu.

Obsah

Přednášky:
1. Základní algoritmické konstrukce;
2. Metody návrhu algoritmu;
3. Základy složitosti algoritmů;
4. Algoritmické konstrukce;
a. pro práci s posloupnostmi,
b. pro práci s maticemi;
5. Datové struktury;
a. kompaktní a spojové seznamy,
b. zásobník, fronta, halda;
6. Algoritmy vnitřního třídění;
a. přímé metody,
b. quicksort, heapsort;
7. Stromy, hašovací tabulky - základní pojmy;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Absolvent kurzu bude rozumět základním principům algoritmů, bude schopen vytvářet jednodušší algoritmy a používat je při vytváření svých programů.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Mgr. Radim Remeš
Literatura
 • Wróblewski, P. Algoritmy. Praha: Computer Press, 2015. ISBN 9788025141267.
 • Prokop, J. Algoritmy v jazyku C a C++. Praha: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-247-5467-3.
 • MCMILLAN, M. Data Structures and Algorithms Using C#. New York: Cambridge University Press, 2007. Cambridge: University Press, 2007. ISBN 0-521-54765-2.
 • Preiss, B. R. Data Structures and Algorithms whit Object-Oriented Design Patterns in Java. New York: John Wiley & Sons, 2000. ISBN 0-471-34613-6.
 • CORMEN, T. H., LEISERSON, CH. E. RIVEST, R. R. Introduction to Algorithms. Cambridge : MIT Press, 2002. ISBN 0-262-03293-7.
 • Sedgewick, R. Algorithms in Java. New York: Addison Wesley, 1999.
 • Wirth, N. Algoritmy a štruktúry údajov. Bratislava: Alfa, 1989.
 • Sedgewick, R. Algoritmy v C#. New York: Softpress, 2003.
 • Jamro, M. (2018). C# Data Structures and Algorithms. Birmingham, UK: Packt.
 • Edmonds, J. How to Think about Algorithms. Cambridge: University Press, 2008.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF