Informační a znalostní systémy

Zkratka předmětu KMI/IZS
Název předmětu Informační a znalostní systémy
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/IZS
Název Informační a znalostní systémy
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s některými trendy, praktickými přístupy a teoretickými poznatky z oblasti informačních a znalostních systémů zejména se zaměřením na postupy a nástroje, používané v oblasti znalostního managementu. Studenti by měli být po absolvování předmětu schopni rozumět základním pojmům znalostního managementu, pracovat s vybranými nástroji a umět vyhledávat, validovat, analyzovat a sdílet znalostí.

Požadavky na studenta

Zpracování dílčích úloh, vytvoření projektové aplikace.
Součástí zkoušky je rozprava nad seminárními pracemi.

Obsah

Tematické celky:
1. Základní pojmy a charakteristiky znalostních systémů, oblasti jejich využití, znalostní systémy na webu
2. Pojem sémantického webu, ukázky aplikací sémantického webu
3. Technologie RDF, struktura znalostí ve formátu RDF, XML, RDFS, SPARQL
4. RDF v rámci HTML (RDFa), alternativy - mikrodata, mikroformáty
5. Linked Data, přehled hlavních zdrojů Linked Data
6. Datové zdroje a slovníky v reálných aplikačních oblastech
7. Základy ontologického inženýrství, jazyk OWL, logika, odvozování
8. Podmínky aplikovatelnosti sémantických technologií, byznys modely pro sémantické aplikace
9. Architektura znalostních systémů, základy znalostního managementu
10. Způsoby tvorby znalostních systémů, životní cyklus
11. Znalostní management v organizaci
12. Implementace principů znalostního managementu v organizaci, znalostní ekonomika, nástroje a technologie

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základní znalosti z oblastí: databáze, podnikové informační systémy, projektování informačních systémů.

Získané způsobilosti

Student by měl být schopen aplikovat základní přístupy znalostních systém v reálných firemních podmínkách.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., doc. Mgr. Ing. Petr Klán, CSc., RNDr. Josef Milota
 • Cvičící: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., doc. Mgr. Ing. Petr Klán, CSc., RNDr. Josef Milota
Literatura
 • WOOD, D., M. ZAIDMAN, L. RUTH a M. HAUSENBLAS. Linked data: structured data on the Web. Manning Publications, 2014. ISBN 1617290394.
 • SZEREDI, P., G. LUKA?CSY a T. BENKO?. The Semantic Web explained: the technology and mathematics behind Web 3.0. Cambridge University Press, 2014. ISBN 978-0521700368.
 • ANTONIOU, G. a F.V HARMELEN. A semantic web primer. Cambridge: MIT Press, 2004.
 • TURBAN, V., J.E. ARONSON, T.P. LIANG a R. SHARDA. Decision Support and Business Intelligence Systems. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2004.
 • OLEJ, V. a P. PAVEL. Expertní a znalostní systémy v managementu. Expertní systémy: distanční opora. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004.
 • AWARD, E. M. a H.M. GHAZIRI. Knowledge management. Saddle River: Prentice Hall, 2004.
 • COLLISON, CH. a G. PARCELL. Knowledge management. Praha: Computer Press, 2004.
 • LIU, B. Web data mining : exploring hyperlinks, contents, and usage data. Berlin: Springer, 2007.
 • BUREŠ, V. Znalostní management a proces jeho zavádění. Praha: Grada, 2007.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF