IS podniku a architektura IS

Zkratka předmětu KMI/IPAIS
Název předmětu IS podniku a architektura IS
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KMI/IPAIS
Název Informační systému podniku a architektura IS
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a metodami používaných v podnikových informačních systémech. Pozornost je zaměřena zejména na software typu ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), BI (Business Intelligence) a na další software používaný v podnicích. Studenti budou současně ve cvičení seznámeni s konkrétním podnikovým IS. Studenti by tedy měli porozumět možnostem a limitům uplatnění jednotlivých typů podnikového software, znát vazby aplikací ERP na další podnikové aplikace a znát zásady jednotlivých etap výběru a implementace podnikového IS včetně jejich specifik, trendů a inovací.

Požadavky na studenta

Seminární práce, počítačový test

Obsah

1. Informační společnost, Úvod do informačních systémů, Učící se organizace, Historické etapy vývoje IS
2. Klasifikace PIS, Koncepce PIS, Terminologie, Architektura PIS
3. Budování podnikových informačních systémů, Životní cyklus, Způsoby pořízení PIS, Ekonomické hodnocení pořízení PIS
4. ERP- Enterprise Resource Planning díl 1, Co je to ERP systém a jaké činnosti zajišťuje,
Významní výrobci ERP systémů, Řízení ekonomického procesu, HRM, Řízení majetku a správa kritických aktiv, OpenSource ERP
5. ERP- Enterprise Resource Planning díl 2, Logistika, Prodej, SCM - řízení dodavatelského řetězce,
6. ERP II - Enterprise Resource Planning, CRM
7. ERP II, BI Business Intellingence, MIS Manager Information Systém, EIS Execution Information System, DW Data Warehouse
8. ERP II, MES Manufacturing Excecution System, APS Advanced Planning System, MRP Material Requirements Planning, MRP II - Material Requirements Planning
9. ERP II, ECM Enterprise Content Management, DMS Document Managemnt System, CMS Content Management System
10. ERP II, Branžová řešení ERP, Aplikace pro řízení externí vztahů, Podpora E-businessu
11. Systémová integrace
12. Bezpečnost v informačních systémech
13. Řízení provozu podnikové informatiky, Standardy v IS

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

předmět nemá žádnou prerekvizitu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
Literatura
  • SODOMKA, P., & KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi. Brno: Computer Press, 2010.
  • GÁLA, L., J. POUR a Z. ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1.
  • Basl, J., & Blažíček, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-4307-3.
  • CHLAPEK, D., V. ŘEPA a I. STANOVSKÁ. Analýza a návrh informačních systémů. Praha, 2011.
  • TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. Praha: Grada, 2008.
  • VRANA, I., RICHTA, K. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. Praktická příručka pro podnikové manažery. Praha, Grada, 2005.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF