Finanční a pojistná matematika

Zkratka předmětu KMI/FPMAT
Název předmětu Finanční a pojistná matematika
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/FPMAT
Název Finanční a pojistná matematika
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/KFPMA
Vyloučené předměty KMI/AFPMA, KMI/KAFPM
Podmiňující KMI/AMATA, KMI/CM1, KMI/KMATA, KMI/KMATI, KMI/MAT, KMI/MATEA, KMI/MATI, KMI/MATIA, KMI/M1, KMI/M1A, KMI/YMATI
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Daný kurz seznamuje studenty se základními pojmy, principy a početními operacemi finanční a pojistné matematiky a jejich aplikací v konkrétních úlohách. Tématicky první část kurzu pokrývá problematiku časové hodnoty peněz, jednoduchého a složeného úročení, modelů opakovaných plateb - spoření a důchodů, umořování dluhu, modely odpisů, dále pak problematiku dluhopisů, akcií a opcí. Druhá část kurzu je zaměřena na základní principy pojištění s akcentem na problematiku úmrtnostních tabulek a jejich aplikaci v modelech životního a penzijního pojištění.

Požadavky na studenta

Během semestru se píší 2 zápočtové testy (v 6. a 14. týdnu na cvičeních). Každý test obsahuje celkem 11 otázek. K úspěšnému složení 1. zápočtového testu je nutné získat alespoň 8 bodů z 13. Tento test obsahuje 2 příklady na procenta, správné řešení těchto příkladů je ohodnoceno 2 body, ostatní po 1 bodu. K úspěšnému složení 2. zápočtového testu je nutné získat alespoň 6 bodů z 11. Studenti mají nárok na zápočet, pokud uspějí v obou testech a zároveň jejich celková úspěšnost v obou testech činí alespoň 70% (celkově 17 bodů z 24). Na každý z testů připadá jedna možnost opravy. Lepší výsledek se započítává do celkového součtu a k výsledku zkoušky.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost MS Excel při řešení 2 komplexnějších problémů finanční a pojistné matematiky. Celková známka se určuje na základě výsledků ze zápočtových testů a zkoušky.

Obsah

1) Základní terminologie, procenta, průměry, posloupnosti
2) Jednoduché úročení a diskontování, standardy úročení
3) Složený a spojitý úrok, kombinace jednoduchého a složeného úročení
4) Inflace, reálná a efektivní úroková míra
5) Časová hodnota peněz, systém finančních toků
6) Modely spoření
7) Umořování dluhu, RPSN
8) Komplexní modely spoření
9) Odpisy majetku
10) Modelování základních bankovních produktů v Excelu
11) Úmrtnostní tabulky
12) Životní pojištění
13) Důchodové pojištění

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Finanční a pojistné matematiky je podmíněn předměty Matematika I (MATEA, MATI).

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům finanční a pojistné matematiky, jsou schopni porovnávat různé finanční produkty, sestavovat splátkové kalendáře a kalkulovat pojistné životního pojištění.

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Přednášející: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D., PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Cvičící: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D., PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • Šulista, M., Nýdl, V., Moore, G. Introduction to Financial and Actuarial Mathematics. Č. Budějovice, 2006. ISBN 80-7040-919-3.
  • Cipra, T. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: Ekopress,s.r.o., 2005.
  • Radová, J., Dvořák, P. Finanční matematika pro každého. Praha, 2001. ISBN 978-80-247-2233-7.
  • Zima, P., Brown, L. R. Schaum s Outline of Theory and Problems of Mathematics of Finance. McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 2. ed., 1996. ISBN 0-07-008203-0.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF