Finanční matematika

Zkratka předmětu KMI/CFINM
Název předmětu Finanční matematika
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/CFINM
Název Finanční matematika
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 18 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KMI/FINM
Vyloučené předměty KMI/FINMA, KMI/YFINM
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Daný předmět seznamuje studenty se základními pojmy, principy a početními operacemi finanční matematiky a jejich aplikací v konkrétních úlohách. Tematicky kurz pokrývá problematiku časové hodnoty peněz, jednoduchého a složeného úročení, modelů opakovaných plateb - spoření, důchodů a umořování dluhu, a dále pak měření výkonnosti a rizika portfolia. Dalším cílem předmětu je využití MS Excel pro modelování stavebního spoření, splátkového kalendáře hypoték, určování RPSN úvěrů apod.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Během semestru se píší celkem dva zápočtové testy (každý test maximálně za 7 bodů). Každý test má 1 řádný a 1 opravný termín. Pro získání zápočtu je nutno získat z každého zápočtového testu alespoň 4 body.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost MS Excel při řešení 2 komplexnějších problémů finanční matematiky. Celková známka se určuje na základě výsledků ze zápočtových testů a zkoušky.

Obsah

1) Základní terminologie, procenta, průměry, posloupnosti.
2) Jednoduché úročení a diskontování, standardy úročení.
3) Složený a spojitý úrok, kombinace jednoduchého a složeného úročení.
4) Inflace, reálná a efektivní úroková míra.
5) Časová hodnota peněz, systém finančních toků.
6) Modely spoření.
7) Umořování dluhu, RPSN.
8) Komplexní modely spoření.
9) Odpisy majetku.
10) Modelování základních bankovních produktů v Excelu.
11) Portfolio, měření výkonnosti.
12) Měření rizika.
13) Náhodné úročení.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerekvizita: Teorie pravděpodobnosti a statistika 1 (TPS1, TPS1A)
Ekvivalence: KMI/FINMA Financial Mathematics

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům finanční matematiky, jsou schopni porovnávat a analyzovat různé finanční a investiční produkty s využitím vhodného softwaru (např. MS Excel).

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Ilona Berková, Mgr. Petr Chládek, Ph.D., PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Ilona Berková, Mgr. Petr Chládek, Ph.D., PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • Šulista, M., Nýdl, V., Moore, G. A. Introduction to Financial and Actuarial Mathematics. EF JU České Budějovice, 157 s., 2008. ISBN 978-80-7394-127-7.
  • Cipra, T. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: Ekopress,s.r.o., 2005.
  • http://www2.ef.jcu.cz/~sulista/pages/index.php?pagename=fpmat.
  • RADOVÁ, J. - DVOŘÁK, P. Finanční matematika pro každého. Praha: Grada Publishing, 2001.
  • Zima, P., Brown, L. R. Schaum s Outline of Theory and Problems of Mathematics of Finance. McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 2. ed., 1996. ISBN 0-07-008203-0.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF