Business Inteligence

Zkratka předmětu KMI/BI
Název předmětu Business Inteligence
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/BI
Název Business Inteligence
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of this course is to show the basic principles and procedures of business intelligence, to give an idea of the use of business intelligence in management and business. Application of these methods and principles will be demonstrated in a database server environment, such as in MS SQL Server. Creating data warehouses and data markets will be shown. The student should be able to design and implement business intelligence solutions for real business appliactions.

Cílem předmětu je ukázat základní principy a postupy business inteligence, poskytnout představu o využití business inteligence při řízení a podnikání. Aplikace těchto metod a principů budou demonstrovány v prostředí databázového serveru, např. v prostředí MS SQL Serveru. Bude ukázána tvorba datových skladů a datových tržišť. Student by měl být schopen provést základní návrh a implementaci řešení business inteligence pro nasazení v reálných podmínkách.

Požadavky na studenta

Working up several homeworks, creating a project application.

Zpracování dílčích úloh, vytvoření projektové aplikace.

Obsah

Thematic units :
1. Basic principles of Business Intelligence (BI)
2. The application of BI in business management, effects and critical success factors of BI , planning and analysis of BI, BI tasks management
3. Principles of development in BI, links to other applications
4. Description of basic technologies OLAP (On Line Analytical Processing), demonstration of the principles on examples
5. Design and modeling - principles of dimensional modeling
6. Data quality, data quality management, solving of problem of granularity of data, solving of relationships of observed indicators
7. Principles of implementation of BI, data pumps, principles of ETL
8. Database environment, data warehouse environment MS SQL Server
9. MS SQL Server (MS Power BI) - environment for data warehouses - the principles, architecture, components, basic management
10. Solution BI client applications, OLAP cubes
11. Interrogation means to multidimensional databases
12. Data Mining - Data Mining, description of the basic principles and application options.

Tematické celky:
1. Základní principy Business Intelligence (BI)
2. Uplatnění BI v řízení firmy, efekty a kritické faktory úspěšnosti úloh BI, plánování a analýza úloh BI, řízení úloh BI
3. Principy vývoje v BI, vazby na ostatní aplikace
4. Popis základních technologií OLAP (On Line Analytical Processing), demonstrace principů na příkladech
5. Návrh a modelování -- principy dimenzionálního modelování
6. Kvalita dat, řízení kvality dat, řešení problémů granularity dat, řešení vztahů sledovaných ukazatelů
7. Principy implementace úloh BI (datové pumpy, princip ETL)
8. Databázové prostředí MS SQL Server, případně prostředí MS Power BI
9. MS SQL Server v prostředí pro datové sklady - principy, architektura, jednotlivé komponenty, základní správa, případně využití Power BI pro řešení konkrétních úloh business inteligence
10. Řešení klientských aplikací BI, OLAP kostky
11. Vizualizace, prezentační vrstva systému BI
12. Dolování dat - Data Mining, popis základních principů a aplikačních možností

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Knowledge of basic principles of databases.

Znalost základních principů databází.
Předmět nemá žádnou prerekvizitu.
Ekvivalence: KMI/OBI

Získané způsobilosti

Students should be able to perform basic design and implementation of business intelligence solutions for deployment in real-world conditions.

Student by měl být schopen provést základní návrh a implementaci řešení business inteligence pro nasazení v reálných podmínkách.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Cvičící: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • FERRARI, Alberto. Analyzing data with Power BI and Power Pivot for Excel. Redmond, WA: Microsoft Press, 2016, 2016. ISBN 978-1509302765.
  • SHARDA, Ramesh, Dursun DELEN a Efraim TURBAN. Business intelligence, analytics, and data science: a managerial perspective. Boston: Pearson, 2018, 2018. ISBN 978-0134633282.
  • LACKO, Ľ. Business Intelligence v SQL Serveru 2008 : reportovací, analytické a další datové služby. 2009.
  • TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. Praha: Grada, 2008.
  • NOVOTNÝ, O., POUR, J, SLÁNSKÝ, D. Business intelligence : jak využít bohatství ve vašich datech. 2005.
  • LABERGE, R. Datové sklady Agilní metody a business inteligence. 2012.
  • STEPHENS, Ryan, Ronald R. PLEW a Arie JONES. Naučte se SQL za 28 dní: [stačí hodina denně]. Brno: Computer Press, 2010, 2010. ISBN 9788025127001.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF