Algoritmy a datové struktury 1

Zkratka předmětu KMI/ADS1
Název předmětu Algoritmy a datové struktury 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/ADS1
Název Algorithms and Data Structures 1
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními datovými strukturami a jejich využitím při tvorbě efektivních algoritmů. Studenti si v rámci předmětu osvojí základní algoritmické konstrukce a postupy pro návrh algoritmů. Během kurzu se studenti seznámí se základními abstraktními datovými typy (pole, seznam, strom, slovník) a často používanými algoritmy zaměřenými především na organizaci dat (řazení, hledání).

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování dílčích úkolů.
Zpracování semetrálního projektu.

Obsah

Přednášky:
1. Základní algoritmické konstrukce;
2. Metody návrhu algoritmu;
3. Základy složitosti algoritmů;
4. Algoritmické konstrukce;
a. pro práci s posloupnostmi,
b. pro práci s maticemi;
5. Datové struktury;
a. kompaktní a spojové seznamy,
b. zásobník, fronta, halda;
6. Algoritmy vnitřního třídění;
a. Přímé metody,
b. Quicksort, heapsort;
7. Stromy, hašovací tabulky - základní pojmy;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Absolvent kurzu bude rozumět základním principům algoritmů, bude schopen vytvářet jednodušší algoritmy a používat je při vytváření svých programů.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., doc. Mgr. Ing. Petr Klán, CSc., Mgr. Radim Remeš
Literatura
 • Wróblewski, P. Algoritmy. Praha: Computer Press, 2015. ISBN 9788025141267.
 • Prokop, J. Algoritmy v jazyku C a C++. Praha: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-247-5467-3.
 • Sedgewick, R. Algorithms in Java. New York: Addison Wesley, 1999.
 • MCMILLAN, M. Data Structures and Algorithms Using C#. New York: Cambridge University Press, 2007. Cambridge: University Press, 2007. ISBN 0-521-54765-2.
 • Preiss, B. R. Data Structures and Algorithms whit Object-Oriented Design Patterns in Java. New York: John Wiley & Sons, 2000. ISBN 0-471-34613-6.
 • CORMEN, T. H., LEISERSON, CH. E. RIVEST, R. R. Introduction to Algorithms. Cambridge : MIT Press, 2002. ISBN 0-262-03293-7.
 • Wirth, N. Algoritmy a štruktúry údajov. Bratislava: Alfa, 1989.
 • Sedgewick, R. Algoritmy v C#. New York: Softpress, 2003.
 • Jamro, M. (2018). C# Data Structures and Algorithms. Birmingham, UK: Packt.
 • Edmonds, J. How to Think about Algorithms. Cambridge: University Press, 2008.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Test

Stáhnout jako PDF