Analysis and Design of IS 1

Zkratka předmětu KMI/ADIS1
Název předmětu Analysis and Design of IS 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/ADIS1
Název Analysis and Design of IS 1
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/ANIS1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s principy objektově orientované analýzy a návrhu s důrazem na využití jazyka UML (Unified Modeling Language).

Požadavky na studenta

Vypracování a prezentace dvou semestrálních prací. Aktivní účast na cvičení.

Obsah

1. Úvod do modelování IS - architektura systému, komponentová architektura, visuální modelování, průběžné ověřování kvality, změnové řízení.
2. Modelovací jazyky, historie UML. Obecné vysvětlení návrhových vzorů - různé úrovně návrhových vzorů. Vysvětlení principů Model Driven Architecture (MDA).
3. Základní principy objektově orientovaného přístupu a modelování tříd v UML
4. Vysvětlení základních pojmů souvisejících s objektově orientovaným přístupem k návrhu software. Seznámení s nejzákladnějším typem diagramu v UML.
5. Diagramy: diagramy komponent, diagram balíčků, kompositní diagram, deployment diagram, diagramy případů užití.
6. Další diagramy: diagram aktivit, sekvenční diagram, diagram komunikace, stavový diagram, diagram časování (timing diagram).
7. Rozšíření UML - možností rozšiřování základní sémantiky UML pomocí stereotypů, tagged values a UML profilů. Popis integritních omezení v UML diagramech pomocí Object Constraint Language (OCL).
8. Využití UML v procesu návrhu softwaru
9. Zasazení UML diagramů do kontextu recesních metodik (Rational Unified Procesu), abstrakce a dekompozice. Možné přiřazení rolí definovaných v RUP k jednotlivým diagramům (kdo kreslí co).
10. Další artefakty v procesu návrhu software - specifikace nefunkčních požadavků (URPS+), dokument popisující architekturu, princip mechanismů, Framework.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základní znalosti principů programování

Získané způsobilosti

Absolvent kurzu by měl být schopen orientovat se v jednotlivých tématech analýzy a anávrhu systému a bude umět realizovat návrh jednoduchého systému pomocí UML diagramů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D., RNDr. Josef Milota, Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D., RNDr. Josef Milota, Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • S.A. Bernard. An Introduction To Enterprise Architecture. AuthorHouse, 2012. ISBN 978-1477258002.
  • Chorafas, D.,N. Enterprise Architecture and New Generation Information Systems. CRC Press, 2016. ISBN 1420000314.
  • S. Bennett, R. Farmer. Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML. McGraw-Hill Higher Education; 4 edition, 2010. ISBN 978-0077125363.
  • J. Paul. Design Patterns in C#. Amazon Digital Services LLC, 2012.
  • R. K. Wysocki. Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme. Wiley; 7 edition, 2013. ISBN 978-1118729168.
  • A. Dennis, B. H. Wixom. Systems Analysis and Design. Wiley; 6 edition, 2014. ISBN 978-1118897843.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF