Klufová Renata, doc. RNDr., Ph.D.

Klufová Renata, RNDr., Ph.D.

Vzdělání

1995 - Přírodovědecká fakulta UK Praha (učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů: matematika - zeměpis) - Mgr.

2003 - Přírodovědecká fakulta UK Praha (regionální a politická geografie) - RNDr., Ph. D.

2019 - Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta (regionální a sociální rozvoj) - doc.

 

Odborné zaměření

demografie

ekonomická geografie

geografie cestovního ruchu

geografické informační systémy

 

Výuka

Základy demografie, Demografické metody a analýzy

GIS 1 a 2

Statistika regionů

Ekonomická geografie, Geografie cestovního ruchu

 

Ostatní aktivity

2007 - proděkanka EF pro vnější vztahy

2008 - dosud - proděkanka EF pro pedagogickou činnost

členka České asociace pro geoinformace, České geografické společnosti a České demografické společnosti

 

Projekty (člen řešitelského týmu)

  • Interantional Visegrad Fund´s Visegrad Grant No. 22010034 „Are countries of the Visegrad Group (V4) ready for the consequences of population aging? – 2020 – 2021.
  • NAZV QI 92A023: „Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)“ 2009 – 2012.
  • MŠMT MSM „Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním“ – věcný okruh 5 “Faktory regionálního rozvoje a jejich vliv na sociálně ekonomický potenciál regionů“ – 2008 – 2009.

 

Spolupráce s praxí

  • Projekt ESF CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207 Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň – DPP (socio-demografická analýza) – od 2018.
  • Demografická prognóza statutárního města České Budějovice na období 2018 – 2050.
  • Rozvojový plán Města České Budějovice v oblasti sociálních služeb na roky 2008 – 2013 (dodavatel),
  • ZIMMELOVÁ, P., L. KOZLOVÁ, R. KLUFOVÁ, P. STUDENOVSKÝ a J. SLÍVA. Ergebnisse der Umfrage – Zufriedenheit mit der Gesundheitsversorgung in der Region und Interesse an der Gesundheitsversorgung im Landesklinikum Gmünd. Healthacross Report I.: Handlungsleitfäden für die grenzüberschreitende Gesuchdheitsversorgung. Vienna: Gesundheismanagement OG, 2010, s. 80 – 83. ISBN 978-3-9501360-6-7. – zpráva projektu přeshraniční poskytování zdravotní péče mezi Dolním Rakouskem a Jihočeským krajem – Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.
  • Koncepce kriminality města České Budějovice na období 2009 - 2011 (konzultantka).
  • Rozvojový plán Města České Budějovice v oblasti sociálních služeb na roky 2008 – 2013 (dodavatel - zpracování dat v prostředí GIS).
Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
OBS Bachelor Seminar UEP Ano Ano
BS Bakalářský seminář UEP Ano
DMA Demografické metody a analýzy KMI Ano Ano Ano
KDMA Demografické metody a analýzy KMI Ano Ano Ano
EGA Economic Geography KMI Ano Ano Ano
KEGA Economic Geography KMI Ano Ano
CEG Ekonomická geografie KMI Ano Ano
EG Ekonomická geografie KMI Ano Ano Ano
KEG Ekonomická geografie KMI Ano Ano
CGIS1 Geografické informační systémy 1 KMI Ano Ano
GIS1 Geografické informační systémy 1 KMI Ano Ano Ano
KGIS1 Geografické informační systémy 1 KMI Ano Ano
CGIS2 Geografické informační systémy 2 KMI Ano Ano
GIS2 Geografické informační systémy 2 KMI Ano Ano Ano
KGIS2 Geografické informační systémy 2 KMI Ano Ano
CGCR Geografie cestovního ruchu KMI Ano Ano
GCR Geografie cestovního ruchu KMI Ano Ano Ano
GCRK Geografie cestovního ruchu KMI Ano Ano
GSHA Geografie světového hospodářství A KMI Ano Ano
OGIS1 Geographic Information Systems 1 KMI Ano Ano Ano Ano
CPPL Prostorové plánování KRM Ano
PPL Prostorové plánování KRM Ano Ano
KSTAR Statistika regionů KMI Ano Ano Ano
STATR Statistika regionů KMI Ano Ano Ano
GWEA The Geography of the World Economy A KMI Ano Ano
CZDG Základy demografie KMI Ano Ano
KZDG Základy demografie KMI Ano Ano
ZDG Základy demografie KMI Ano Ano Ano
ZEG Základy ekonomické geografie KMI Ano Ano Ano

Řešitel projektu

Are countries of the Visegrad Group (V4) ready for the consequences of population aging?
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Prostorová a regionální ekonomie
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vliv MAS na regionální rozvoj v zemích V4
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Analýza socioekonomických vztahů v nadnárodní společnosti
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vybrané empirické a ekonometrické otázky v environmentální ekonomii: ekonomická hodnota environmentálních statků
Řešitel
Členové řešitelského týmu