Klufová Renata, doc. RNDr., Ph.D.

Klufová Renata, RNDr., Ph.D.

Vzdělání

1995 - Přírodovědecká fakulta UK Praha (učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů: matematika - zeměpis) - Mgr.

2003 - Přírodovědecká fakulta UK Praha (regionální a politická geografie) - RNDr., Ph. D.

2019 - Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta (regionální a sociální rozvoj) - doc.

 

Odborné zaměření

demografie

ekonomická geografie

geografie cestovního ruchu

geografické informační systémy

 

Výuka

Základy demografie, Demografické metody a analýzy

GIS 1 a 2

Statistika regionů

Ekonomická geografie, Geografie cestovního ruchu

 

Ostatní aktivity

2007 - proděkanka EF pro vnější vztahy

2008 - dosud - proděkanka EF pro pedagogickou činnost

členka České asociace pro geoinformace, České geografické společnosti a České demografické společnosti

 

Projekty (člen řešitelského týmu)

  • Interantional Visegrad Fund´s Visegrad Grant No. 22010034 „Are countries of the Visegrad Group (V4) ready for the consequences of population aging? – 2020 – 2021.
  • NAZV QI 92A023: „Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)“ 2009 – 2012.
  • MŠMT MSM „Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním“ – věcný okruh 5 “Faktory regionálního rozvoje a jejich vliv na sociálně ekonomický potenciál regionů“ – 2008 – 2009.

 

Spolupráce s praxí

  • Projekt ESF CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207 Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň – DPP (socio-demografická analýza) – od 2018.
  • Demografická prognóza statutárního města České Budějovice na období 2018 – 2050.
  • Rozvojový plán Města České Budějovice v oblasti sociálních služeb na roky 2008 – 2013 (dodavatel),
  • ZIMMELOVÁ, P., L. KOZLOVÁ, R. KLUFOVÁ, P. STUDENOVSKÝ a J. SLÍVA. Ergebnisse der Umfrage – Zufriedenheit mit der Gesundheitsversorgung in der Region und Interesse an der Gesundheitsversorgung im Landesklinikum Gmünd. Healthacross Report I.: Handlungsleitfäden für die grenzüberschreitende Gesuchdheitsversorgung. Vienna: Gesundheismanagement OG, 2010, s. 80 – 83. ISBN 978-3-9501360-6-7. – zpráva projektu přeshraniční poskytování zdravotní péče mezi Dolním Rakouskem a Jihočeským krajem – Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.
  • Koncepce kriminality města České Budějovice na období 2009 - 2011 (konzultantka).
  • Rozvojový plán Města České Budějovice v oblasti sociálních služeb na roky 2008 – 2013 (dodavatel - zpracování dat v prostředí GIS).
Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
OBS Bachelor Seminar UEP Ano Ano
BS Bakalářský seminář UEP Ano
DMA Demografické metody a analýzy KMI Ano Ano Ano
KDMA Demografické metody a analýzy KMI Ano Ano Ano
EGA Economic Geography KMI Ano Ano Ano
KEGA Economic Geography KMI Ano Ano
CEG Ekonomická geografie KMI Ano Ano
EG Ekonomická geografie KMI Ano Ano Ano
KEG Ekonomická geografie KMI Ano Ano
CGIS1 Geografické informační systémy 1 KMI Ano Ano
GIS1 Geografické informační systémy 1 KMI Ano Ano Ano
KGIS1 Geografické informační systémy 1 KMI Ano Ano
CGIS2 Geografické informační systémy 2 KMI Ano Ano
GIS2 Geografické informační systémy 2 KMI Ano Ano Ano
KGIS2 Geografické informační systémy 2 KMI Ano Ano
CGCR Geografie cestovního ruchu KMI Ano Ano
GCR Geografie cestovního ruchu KMI Ano Ano Ano
GCRK Geografie cestovního ruchu KMI Ano Ano
GSHA Geografie světového hospodářství A KMI Ano Ano
OGIS1 Geographic Information Systems 1 KMI Ano Ano Ano Ano
CPPL Prostorové plánování KRM Ano
PPL Prostorové plánování KRM Ano Ano
KSTAR Statistika regionů KMI Ano Ano Ano
STATR Statistika regionů KMI Ano Ano Ano
GWEA The Geography of the World Economy A KMI Ano Ano
CZDG Základy demografie KMI Ano Ano
KZDG Základy demografie KMI Ano Ano
ZDG Základy demografie KMI Ano Ano Ano
ZEG Základy ekonomické geografie KMI Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Klufová Renata
Klicnarová Jana
Czech Local Action Groups Technical Efficiency
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Dvořáková Líšková Zuzana
Vocetková Klára
...
Změny využití venkovského prostoru Třeboňska cestovním ruchem očima místních aktérů
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Klufová Renata
Rost Michael
Ex-post evaluation of local action groups in leader programme (Visegrád Countries)
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klicnarová Jana
Klufová Renata
Hrubešová Marika
Is it possible to use multi-criteria decision making methods for demographic ageing typology?
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Klicnarová Jana
Local Action Groups in the Czech Republic and their assessment
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Megyesi Boldizsár
Duží Barbora
...
Klufová Renata
...
Food self-provisioning in Europe: An exploration of socio-demographic factors in five regions
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Škodová Parmová Dagmar
Dvořák Petr
Klufová Renata
GLOBALIZATION AND ECONOMIC CONDITIONS OF BROWNFIELDS REGENERATION IN THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Oponentský posudek článku pro časopis DETUROPE
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Klufová Renata
Oponentský posudek na projekt Akvizičného programu na podporu výskumu a vzdelávania
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Klufová Renata
Šulista Marek
PERCEPTIONS OF CZECH RURAL LIFE BY ITS INHABITANTS IN CONNECTION TO TOURISM
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Dvořáková Líšková Zuzana
Vývoj cestovního ruchu na Třeboňsku ve vztahu k jeho autenticitě
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Berková Ilona
Mrkvička Tomáš
Klufová Renata
...
Detection of firms´ clustering by local scaling
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Klufová Renata
Differentiated Demographic Rural Development?
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Klufová Renata
Globalizace a socioekonomické podmínky zaměstnanosti žen zemí Visegradu
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Hrzán Lukáš
Dvořáková Líšková Zuzana
Lidský a sociální kapitál ve vybraných zemědělských podnicích
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Oponentský posudek na článek pro časopis Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Klufová Renata
Posudek na konferenční příspěvek mezinárodní vědecké konference INPROFORUM
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Dvořáková Líšková Zuzana
Žijí v různých venkovských oblastech i různí lidé?
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Atraktivnost Třeboňska pro cestovní ruch očima prostorové analýzy dat
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Current Delimitation and Typology of the Czech Countryside and its Importance for Rural Development
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Faltová Leitmanová Ivana
...
Czech Countryside from The Viewpoint of Their Inhabitants
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Šulista Marek
Destination Attractiveness of the Czech Republic from the Spatial Data Analysis Point of View
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
DESTINATION ATTRACTIVENESS OF THE SOUTH BOHEMIAN REGION FROM THE VIEWPOINT OF SPATIAL DATA ANALYSIS
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořák Petr
Andreji Jaroslav
Mráz Jan
...
Klufová Renata
Ecological risk assessment of heavy metals in brown trout (Salmo trutta m. fario) from the military training area Boletice (Czech republic)
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Kokštein Jiří
Dvořáková Líšková Zuzana
Lidský a sociální kapitál v základním školství
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Oponentský posudek článku pro časopis Studia Turistica
2016 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Klufová Renata
Oponentský posudek skript Metodologie výzkumu pro ZSF
2016 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Berková Ilona
Mrkvička Tomáš
Klufová Renata
...
Recognition of spatial relationships of companies by local scaling
2016 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Klufová Renata
Škodová Parmová Dagmar
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU V HODRUŠSKOM REGIÓNE – BEST PRACTICES
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Klufová Renata
...
Vplyv ekonomickej globalizácie na štruktúru zamestnanosti v Českej a Slovenskej republike, 1993 -2015/ The impact of economic globalization on employment structure in the Czech and Slovak Republic, 1993 – 2015
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Vývoj vzdělanostní struktury českého venkova mezi sčítáními 2001 a 2011 z pohledu prostorové analýzy dat
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Demografický vývoj a typologie českého venkova v kontextu prostorových souvislostí
2015 KNIHA Odborná monografie
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Tlustý Pavel
...
Ekonomická struktura české populace z pohledu prostorové analýzy dat
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Humlerová Veronika
Klufová Renata
Future perspectives of brownfields – case study from South Bohemia
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Cudlínová Eva
Klufová Renata
...
Model strategy for village development in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Posudek projektu APVV
2015 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Práce a přístupy k jejímu zkoumání v širších souvislostech s detailním zaměřením na analýzu regionálního trhu práce
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Rost Michael
Klufová Renata
Predicting Bonity of Clients through Two Recursive Partitioning Methods
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rost Michael
Tlustý Pavel
Klufová Renata
...
Uncovering of interesting structures in bank loan data through Bayesian networks
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Vývoj slovenské a české populace v období posledních třech cenzů v kontextu prostorových souvislostí
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Is it possible to use multi-criteria criteria decision making methods for rural typology?
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rost Michael
Klufová Renata
Tlustý Pavel
Využití klasifikačních stromů při posuzování bonity klientů
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
...
Czech countryside - strategies of regional development
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Demografické stárnutí populace ČR z pohledu prostorové analýzy
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Šulista Marek
Demographic ageing and its spatial consequences
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Prostorové aspekty demografického stárnutí
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Humlerová Veronika
Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
...
Klufová Renata
...
Rural Development in Terms of Economic Support (Case study from CR)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vojtko Viktor
Pavezová Iveta
Klufová Renata
Závěrečná zpráva z výzkumu u stávajících a bývalých zákazníků E.ON
2013 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Klufová Renata
Zdravotní stav obyvatelstva ČR z pohledu prostorové analýzy
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
...
Characteristic of the Czech countryside development based on the local population activities and attitudes
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Friebelová Jana
Klicnarová Jana
...
Kvantitativní metody, normativní ekonomie a regionální rozvoj
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Klicnarová Jana
Modelování regionálních procesů
2012 KNIHA Učebnice
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Friebelová Jana
...
Regionální rozvoj - přístupy a nástroje
2012 KNIHA Učebnice
Detail Kozlová Lucie
Klufová Renata
Sociálně prostorové nerovnosti v ohrožené lokalitě sídliště Máj v Českých Budějovicích
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
...
Strategie regionálního rozvoje venkovských obcí – případová studie českého venkova
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Cudlínová Eva
...
Venkov jako místo pro žití
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Cudlínová Eva
...
Vymezení venkovských obcí v České republice
2012 CERTIFIKOVANÉ METODIKY A POSTUPY Certifikovaná metodika
Detail Klufová Renata
Cestovní ruch seniorů v ČR
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rost Michael
Tlustý Pavel
Škodová Parmová Dagmar
Klufová Renata
Classification Methods as a Tool for Discovering the Attributes with Influence on Modeled Socio-Economic Characteristic in the Studied Region
2011 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Rost Michael
Tlustý Pavel
Klufová Renata
...
Classifications methods as a tool for discovering the attributes with influence on modells socio-economic characteristics in the studied region
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rost Michael
Klufová Renata
Tlustý Pavel
...
Identifikace faktorů ovlivňujících příjem z turismu prostřednictvím metodologie klasifikačních a regresních stromů
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Friebelová Jana
Klicnarová Jana
Klufová Renata
...
Quantitative Methods, Normative Economy and Regional Development
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Cudlínová Eva
...
TYPOLOGIE VENKOVSKÝCH OBCÍ NA ZÁKLADĚ JEJICH POPULAČNÍHO VÝVOJE
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Rolínek Ladislav
...
Venkovský prostor – vymezení a klasifikace
2011 MAPA Mapa
Vložit vše do košíku 1 - 64 z 64

Řešitel projektu

Are countries of the Visegrad Group (V4) ready for the consequences of population aging?
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Prostorová a regionální ekonomie
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vliv MAS na regionální rozvoj v zemích V4
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Analýza socioekonomických vztahů v nadnárodní společnosti
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vybrané empirické a ekonometrické otázky v environmentální ekonomii: ekonomická hodnota environmentálních statků
Řešitel
Členové řešitelského týmu