Fiala Jan, RNDr. et PhDr., Ph.D.

Fiala Jan, RNDr. et PhDr., Ph.D.

Odborné zaměření

 • Didaktika matematiky
 • Pravděpodobnost a statistika a jejich didaktika
 • Metody zpracování informací
 • Manažerská informatika
 • Distanční vzdělávání, e-learning, znalostní management
 • Aktivizující metody a techniky ve výuce

 

Curriculum vitae

 • 2007, 2018: VŠE v Praze, Fakulta managementu, Jindřichův Hradec, externí výuka
 • 2017: Rigorózní řízení v oboru Učitelství matematiky pro SŠ, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně (RNDr.)
 • 2010: Rigorózní řízení v oboru Učitelství matematiky pro SŠ, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (PhDr.)
 • 2005: DSP Pedagogika (se zaměřením na matematiku), Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Ph.D.)
 • 2001: Učitelství matematiky a německého jazyka pro SŠ, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.)

Kompetenční profil projektového manažera v rámci projektu Projektový manažer 250+, NIDV


Členství v odborných společnostech

 • od 2011: JČMF, člen výboru pobočného spolku České Budějovice
 • od 2011: SUMA (Společnost učitelů matematiky) 
 • od 2020: Česká statistická společnost
 • od 2020: Česká asociace pedagogického výzkumu

 

Články v českých recenzovaných časopisech

 1. Fiala, J. Zkušenosti žáků a učitele s distanční výukou matematiky na gymnáziu. Učitel matematiky, 2020, roč. 28, č. 4, s. 208-221. ISSN: 1210-9037.
 2. Fiala, J. Domácí úkoly z matematiky v distančním vzdělávání. Pedagogická orientace, 2020, roč. 30, č. 2, s. 192–212. ISSN: 1805-9511. Dostupné na: Vol 30, No 2 (2020) (muni.czhttps://doi.org/10.5817/PedOr2020-2-192
 3. Fiala, J. Vyučování pravděpodobnosti na 1. stupni základních škol v Německu. Elementary Mathematics Education Journal. roč. 1, č. 2, s. 13-28. ISSN: 2694-8133. Dostupné na: http://emejournal.upol.cz/Issues/Vol2No1/Fiala_2020_Vol2No1.pdf
 4. Fiala, J. Hrací kostka, její historie a využití ve výuce, Komenský. Září 2020, roč. 145, č. 01, s. 39-45. ISSN: 0323-0449.
 5. Fiala, J. Mechanické převody ve výuce matematiky. South Bohemia Mathematical Letters, 27(1), 2019, s. 10-20. Dostupné na: South Bohemia Mathematical Letters (jcu.cz)
 6. Fiala, J. Hvězdicové mnohoúhelníky. Učitel matematiky, Jednota českých matematiků a fyziků, 2015, roč. 24, č. 1, s. 29-45.
 7. Fiala, J. Náměty pro práci s uzly v hodině matematiky. Učitel matematiky, Jednota českých matematiků a fyziků, březen 2014, roč. 22, č. 3 (91), s. 139-151.
 8. Fiala, J. Některá využití stavebnice Polydron ve výuce matematiky. Učitel matematiky, Jednota českých matematiků a fyziků, květen 2014, roč. 22, č. 4 (92), s. 218-228.
 9. Fiala, J. Motivace žáků k učení se pravděpodobnosti. Učitel matematiky, Jednota českých matematiků a fyziků, leden 2014, roč. 22, č. 2, s. 65-85.
 10. Fiala, J. „Kalkulačka“ na určování nejmenšího společného násobku a největšího společného dělitele. Učitel matematiky, Jednota českých matematiků a fyziků, říjen 2011, roč. 20, č. 1, s. 33-40.
 11. Fiala, J. Rombický dodekaedr. Učitel matematiky, Jednota českých matematiků a fyziků, květen 2011, roč. 19, č. 4, s. 193-202.

 

Články v recenzovaných sbornících z domácích konferencí

 1. Fiala, J. Úlohy z pravděpodobnosti v učebnicích matematiky v primárním stupni vzdělávání v Německu, In: Bastl, B., Lávička, M. (Eds.) Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2020. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelský servis, 2020, s. 45-60. ISBN: 978-80-86843-67-4.
 2. Fiala, J. Matematickou cestou k technice - mechanické převody jako inspirace pro výuku matematiky. Sborník příspěvků 9. konference Užití počítačů ve výuce matematiky 7.-9. listopadu 2019 České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019, X-Y. (v tisku)
 3. Fiala, J. Matematickou cestou k technice – diferenciální kladkostroj. In Bastl, B., Lávička, M. (eds.) Sborník příspěvků z konference Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2018. CZE, 1. vydání, SUMA JČMF, ČMS JČMF, JČMF pobočný spolek Vydavatelský servis: Plzeň, 2018, s. 49-53.
 4. Fiala, J. Hvězdicové mnohoúhelníky. In Novotná, J. (ed.) 9. Didaktická konference s mezinárodní účastí. Sborník příspěvků z konference 9th International Didactic Conference, Proceedings. MU, Brno, 2015. S. 83-94.
 5. Fiala, J. Motivační úlohy z geometrické pravděpodobnosti v německých učebnicích matematiky. In Novotná, J. (ed.) Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. Sborník příspěvků z konference konané 16. 6.-18. 6. 2014. CZE, 1. vydání, Masarykova univerzita, Brno, 2014. S. 64-73. 
 6. Fiala, J. Shrnutí zkušeností se zařazením vybraných základních úloh z teorie uzlů do výuky matematiky v sekundě na gymnáziu. In NovotnáJ. (ed.) Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů III. Sborník příspěvků z konference 27. 11. 2013. CZE, 1. vydání, Masarykova univerzita, Brno, 2013. S. 58-65.
 7. Fiala, J. Vybrané činnostní formy vyučování matematice na Gymnáziu V. Nováka v Jindřichově Hradci. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů II, Novotná, J. (ed.), sborník příspěvků z konference, Masarykova univerzita, Brno, 2012, CD-ROM, 158 s., v rámci projektu CYKO, 14. 11. 2012, KM PdF MU Brno, s. 21-30.
 8. Fiala, J. Příklady motivace žáků ve stochastice na gymnáziích v Německu. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětůNovotná, J. (ed.) Sborník příspěvků z konference 14. 11. 2012, 1. vyd. Masarykova univerzita, Brno, 2012, v rámci projektu CYKO, 14. 11. 2012, KM PdF MU Brno, CD-ROM.
 9. Fiala, J. „Kalkulačka“ na určování nejmenšího společného násobku a nejmenšího společného dělitele. In Vondrová, N. (ed.) Jak učit matematice žáky ve věku 10–16 let. LitomyšlSborník z celostátní konference Plzeň, Vydavatelský servis, 2011. S. 97-104. 
 10. Fiala, J. „Kalkulačka“ na určování nejmenšího společného násobku a největšího společného dělitele. In Novotná, J. (ed.) Sborník ze semináře „Moderní trendy a motivační prvky ve výuce matematiky a fyziky 12-16letých žáků“, Brno: Munipress, Masarykova univerzita, 2011. S. 32-37. 
 11. Fiala, J. Přehled o využití počítačové techniky v hodinách matematiky na německých gymnáziích. In Hašek, R. (ed.) Sborník příspěvků 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, 3.-5. listopadu 2011, České Budějovice, vyd. 1, Společnost učitelů matematiky, JČMF, Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích.
 12. Fiala, J. Systém péče o žáky nadané v matematice v sekundárním stupni vzdělávání v Německu. In Sborník příspěvků z mezinárodního semináře Talent a nadání ve vzdělávání. PdF MU v Brně, 2010.
 13. Fiala, J. Kompendium matematického modelování II. – Pedagogické a psychologické poznámky. In XXII. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu… sborník abstraktů elektronických verzí příspěvků na CD- ROMu. [CD-ROM], Vyškov: VVŠ PV, 2004 [cit. 2004-05-20]. Adresář: 6clanky/1fialaj.pdf.
 14. Fiala, J. K jedné z úloh matematického modelování. In Uhlířová, M. (ed.) Sborník příspěvků Vědecké konference s mezinárodní účastí Cesty (k) poznávání v matematice primární školy. Olomouc: PdF UP v Olomouci, 2004, s. 82-85. 
 15. Fiala, J.   Matematické modelování v problémových úlohách. In Cháska, M. – Chráska, M. (eds.) Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů I. 1. vydání. Praha: VOTOBIA, 2003, s. 78-84. ISBN: 80-7220-163-8.
 16. Fiala, J.   Učme děti modelovat svět. In Nocar, D. – Skalková, R. (eds.) Sborník anotací a příspěvků KOLOKVIA 2003. 1. vydání. Olomouc: Pedagogické centrum, 2003. 
 17. Fiala, J.   Rakouské ohlédnutí: O Vídni, akademii, cvičné škole a matematice. In Blažková, R. – Osmanský, J. (eds.) Proceedings of the International Conference The Decidable and the Undecidable in Mathematics Education. Část II – Den českých a slovenských učitelů matematiky. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 33-35. 
 18. Fiala, J.   Matematické modely skutečnosti – nerovnice. In Ani jeden matematický talent nazmar. Sborník příspěvků. Hradec Králové: Pedagogické centrum H. Králové, 2003, s. 25-31.
 19. Fiala, J.   Matematické modely dětských rozpočitadel. In Sborník mezinárodní konference Od činnosti k poznatku. In Coufalová, J. (ed.) Sborník mezinárodní konference. Od činnosti k poznatku – Srní 2003. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, 2003, s. 9-13.
 20. Fiala, J.   Kompendium matematického modelování I – matematický model a modelování. In XXI. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu [CD-ROM], Vyškov : VVŠ PV, 2003. [cit. 2003-05-22]. Adresář: /clanky/4fialaj.pdf.
 21. Fiala, J. Analogie v matematice. In XX. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Sborník příspěvků. I. Část. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2002, s. 103-106. 
 22. Fiala, J. Aus- und Fortbildung der Mathematiklehrer in Deutschland. In Uhlířová, M. (ed.) Podíl matematiky na přípravě učitele primární školy. Sborník mezinárodní konference. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2002, s. 33-37.

 

Články v recenzovaných sbornících ze zahraničních konferencí

 1. Fiala, J.   Mathematische Modellbildung im Mathematikunterricht der Sekundarstufe. In Heinze, A. – Kuntze, S. (eds.) Beiträge zum Mathematikunterricht 2004. Vorträge auf der 38. Tagung für Didaktik der Mathematik vom 1. bis 5. März 2004 in Augsburg. Hildesheim und Berlin: Verlag Franzbecker, 2004.

 

Kapitola v knize

 1. Fiala, J. Měření výrobku na sinusovém magnetu. In Hašek, R., Kern, C., Samková, L., Trappmair, A., Zöchbauer, J. (eds.) MatemaTech. Matematickou cestou k technice. Durch den mathematischen Weg zur Technik. 1. vyd. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 2019. S. 37-43.

 

Recenze

 1. Fiala, J. Recenze: Didaktik der Stochastik in der Primarstufe (Didaktika stochastiky na prvním stupni ZŠ). E-Pedagogium, 20(3). ISSN 1213-7499. Dostupné na: http://e-pedagogium.upol.cz/pdfs/epd/2020/03/10.pdf

 2. Fiala, J. Recenze: Georg Cantor 1845-1918 Schöpfer der Mengenlehre. E-Pedagogium [on-line]. 2004, č. I/2004. [cit. 2004-08-03]. ISSN 1213-7499. Dostupné na: e-Pedagogium I/2004 (upol.cz) 

 3. Fiala, J., Nocar, D., Skalková, R., Vaněk, V.  Recenze: ClassPad 300. e-Pedagogium [on-line]. 2004, č. 1/2004. [cit. 2004-08-03]. ISSN 1213-7499. Dostupné nae-Pedagogium I/2004 (upol.cz)
 4. Fiala, J. Recenze: Teach/Me – Datenanalyse. E-Pedagogium [on-line]. 2002, č. III/2002. [cit. 2004-08-03]. Dostupné na: e-Pedagogium III/2002 (upol.cz)
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Fiala Jan
Domácí úkoly z matematiky v distančním vzdělávání
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Fiala Jan
Hrací kostka, její historie a využití ve výuce
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Fiala Jan
Recenze monografie Didaktik der Stochastik in der Primarstufe
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Fiala Jan
Úlohy z pravděpodobnosti v učebnicích matematiky v primárním stupni vzdělávání v Německu
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Fiala Jan
Vyučování pravděpodobnosti na 1. stupni základních škol v Německu
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Fiala Jan
Zkušenosti žáků a učitele s distanční výukou matematiky na gymnáziu
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 6 z 6